UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Dokumenti o visokom obrazovanju

Bolonski proces

Jerevanski komunike, 2015.

Evropski pristup za osiguranje kvaliteta zajedničkih programa

Izjava Foruma o Bolonjskim politikama, 2015.

Revidirani standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Izjava Trećeg foruma o bolonjskim politikama 2012.

Iskoristiti sve svoje potencijale:KONSOLIDACIJA EVROPSKOG PROSTORA VISOKOG OBRAZOVANJA Bucharest Communique, 2012

Izjava Foruma o bolonjskoj politici 2010.

Budimpeštansko-bečka deklaracija o Evropskom prostoru visokog obrazovanja, 2010

BOLONJSKI PROCES 2020: Evropski prostor visokog obrazovanja u sljedećoj deceniji Komunike Konferencije evropskih ministara visokog obrazovanja Leuven and Louvain-la-Neuve 2009

Londonski kominike: Ka Evropskom području visokog obrazovanja: odgovor na izazove u globaliziranom svijetu

Evropski prostor visokog obrazovanja – Postizanje ciljeva Komunike Konferencije  evropskih inistara odgovornih za visoko obrazovanje Bergen, 2005

Realizacija Evropskog područja visokog obrazovanja Komunike Konferencije ministara visokog obrazovanja, Berlin, 2003

Praški komunike: Ka Evropskom području visokoškolskog obrazovanja, Prag, 2001.

Salamanska konvencija 2001.

Bolonjska deklaracija 1999

Sorbonska deklaracija 1998.

Lisabonska konvencija 1997.

Magna Charta Universitatum

 

Dokmenti Evropske Unije

 

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+” : programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ Tekst značajan za EGP

 

Uredba Komisije (EU) br. 88/2011 od 2. veljače 2011. o

provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja Tekst značajan za EGP

 

Uredba Komisije (EU) br. 1175/2014 оd 30. listopada 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u cjeloživotnom učenju i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 823/2010 Tekst značajan za EGP

 

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 оd 23. rujna 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja Tekst značajan za EGP

 

Uredba Komisije (EU) br. 317/2013 od 8. travnja 2013. o izmjeni priloga uredbama (EZ) br. 1983/2003, (EZ) br. 1738/2005, (EZ) br. 698/2006, (EZ) br. 377/2008 i (EU) br. 823/2010 u pogledu međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja Tekst značajan za EGP

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 253/2013 od 15. siječnja 2013. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prilagodbi nakon revizije Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED) u pogledu varijabli i raščlamba koje je potrebno dostaviti Tekst značajan za EGP

 

Uredba Komisije (EU) br. 823/2010 od 17. rujna 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP

 

Odluka br. 1298/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavljanju programa djelovanja Erasmus Mundus 2009. - 2013. za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja i promidžbu međukulturalnog razumijevanja kroz suradnju s trećim zemljama Tekst značajan za EGP

 

Odluka br. 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja

 

Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair

 

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija Tekst značajan za EGP

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC