UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Upis i studij

UPIS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija se raspisuje polovinom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.


KO SE MOŽE UPISATI

Pravo učešća na konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske godine.

Pravo učešća na konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

-    Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira.
-    Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji  
     srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti).
-    Originalna diploma o završenoj srednjoj školi.
-    Izvod iz matične knjige rođenih.
-    Uvjerenje o državljanstvu.
-    Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i eventualno ostali dokumenti navedeni u tekstu konkursa.


NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o nostrifikaciji na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba).


PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.


PRELIMINARNA RANG-LISTA

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.


TROŠKOVI STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.


STUDIJ

Studij prvog ciklusa na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu
prijenosa kredita (ECTS).


TRAJANJE STUDIJA

Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).


STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 500 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Studijska godina se organizira u dva semestra: zimski i ljetni. Nastava u zimskom semestru počinje trećeg ponedjeljka u septembru i traje 16 sedmica. Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice. Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra (i zimski odmor) traju 2 sedmice. Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite). Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice.


PRIJAVLJIVANJE PREDMETA

Student je obavezan prijaviti predmete koje želi slušati i polagati u narednoj studijskoj godini tri sedmice prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa. Prijavljivanje ispita vrši se i putem jedinstvenog softvera studentske službe Univerziteta (www.isss.ba). Izbor predmeta vrši se do 30 ECTS studijskih bodova opterećenja za semestar i 60 ECTS studijskih bodova za godinu.


OVJERA SEMESTRA

Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente. Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova.


OCJENJIVANJE

Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:
    10 (A) – (izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama), nosi 95–100 bodova,
    9 (B) – (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85–94 bodova,
•    8 (C) – (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75–84 bodova,
    7 (D) – (općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima), nosi 65–74 bodova,
•    6 (E) – (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 55–64 bodova,
•    5 (F, FX) – (ne zadovoljava minimalne kriterije), manje od 55 bodova.


PROVJERA ZNANJA

Oblici provjere znanja mogu biti pisani, usmeni i praktični. Provjera znanja je, po pravilu, pisana i vrši se putem testa ili pisanog rada.


ISPRAVE O STUDIJIMA

Student koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu stječe diplomu prvog ciklusa studija odgovarajućeg studijskog programa i odgovarajuće stručno zvanje bakalaureata/bachelora. Uz diplomu završenog studija izdaje se i dodatak diplomi (diploma supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.


DIPLOMA

Diploma je javna isprava kojom se dokazuje da je stečena kvalifikacija rezultat uspješno završenog ciklusa studija.
Visokoškolska ustanova izdaje diplomu studentu koji je uspješno završio sve obaveze utvrđene studijskim programom prvog ciklusa studija visokog obrazovanja.


DODATAK DIPLOMI

Dodatak diplomi je javna isprava koju visokoškolska ustanova obavezno izdaje uz diplomu.

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC