UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Modeli restauracije kopovskih jezera u Federaciji Bosne i Hercegovine“,  kandidata Ermina Mašića, MA, višeg asistenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenta III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Samir Đug, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, predsjednik,
2.    Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Ekologija“ i „Botanika“, mentorica,
3.    Dr. Jelena Rakočević, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uža naučna oblast: „Algologija“, „Hidrobiologija“ i „Biocenologija“, član,
4.    Dr. Sadbera Trožić-Borovac, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Hidrobiologija“ i „Zoologija“, rezervni član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.


 

 
Filozofski fakultet

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/302 od 9. 10. 2017. godine, Vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS
ZA IZBOR DEKANA
(rukovodioca organizacione jedinice)
FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-    da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
-    da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
-    da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
-    da je u radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i da ima izbor u zvanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;  
-    da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
-    da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
-    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:
-    Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
-    Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
-    Opis naučnog i stručnog rada;
-    Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
-    Izvod iz matične knjige rođenih;
-    Uvjerenje  o državljanstvu;
-    Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
-    Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
-    Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
-    Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog  odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
-    Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
-    Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte (preporučeno) na adresu:

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na konkurs za izbor dekana“ – „ne otvarati“


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Datum objave: 28. 10. 2017. godine

 
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. DAVORA VIDAKOVIĆA  pod naslovom: „KONCEPT SOCIJALNOG KAPITALA I NJEGOVA IZGRADNJA U BOSNI I HERCEGOVINI: STUDIJA SLUČAJA UČENIČKI DOMOVI“ održat će se u subotu, 28.10.2017. godine u 12,00 sati, sala N1  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MIRZE LIŠINOVIĆA, MA  pod naslovom: „SIGURNOSNI RIZICI I JAVNA OKUPLJANJA U BOSNI I HERCEGOVINI“ održat će se u četvrtak, 02.11.2017. godine u 16,00 sati, sala 19.  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. SARINE BAKIĆ  pod naslovom: „KONTROVERZE RECEPCIJE KULTURE: TIPOLOGIJE KULTURNIH POTREBA I UKUSA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u subotu, 18.11.2017. godine u 11,00 sati, sala 12.  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije
 

 
Šumarski fakultet

OBAVJEŠTAVA

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Kenana Zahirovića, magistra šumarstva, pod naslovom:

"Uzročnici truleži drveta smrče /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda "

Odbrana će se održati 26. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sali 4 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.
 

 
Filozofski fakultet

K O N K U R S za izbor
 

Datum objave: 14. 10. 2017. godine.

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Namik Trtak, student III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman “


03.11.2017. godine u učionici br. 1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sara-jevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.
 
Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 11.10.2017.
 

 
Građevinski fakultet

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.    docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.    docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
3.    asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova
             i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva
             konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz
             oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova
             i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.
 

Datum objave: 09. 10. 2017. godine

 
Šumarski fakultet

KONKURS
za izbor u akademska zvanja


Nastavnik (u sva zvanja) za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“ .............................................................. 1 izvršilac

UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi kako slijedi:
a)    Docent: diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
b)    Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;
c)    Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
Prijave kandidata za određeno zvanje treba da sadrže najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavaju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali, u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotupne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose na adresu:
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20., 71000 Sarajevo.
 

Datum objave: 10. 10. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Kompleksna molekularno-genetička analiza modulirajućih efekata dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata na modelu inflamatorne dermatoze pacova“, kandidatkinje Ajle Smajlović, MA,  studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Milka Maksimović, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti: Organska hemija, Biohemija i Hemija za nematične studije, predsjednica;
2.    Dr. Lejla Pojskić, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, doktor bioloških nauka, uža naučna oblast:  Biotehnologija, mentorica;
3.    Dr. Sanin Haverić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i viši naučni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, doktor bioloških nauka, uža naučna oblast: Genetika, član;

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.
 

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTAVA

da će se u petak 10. 11. 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

•    Mr.sc. Vedran Đido, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Javnozdravstveni značaj tjelesne aktivnosti u prevenciji pretilosti kod djece i adolescenata u osnovnim i srednjim školama“
sa početkom u 12.00 sati


Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 11 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC