UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Akademija likovnih umjetnosti

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Nastavnik (sva zvanja) na Oblast kiparstvo, ................................................................... jedan izvršilac.
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-    Ovjerene kopije diploma odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu
-    Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija,
-    Biografiju,
-    Dokaze o referencama (javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva).

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti i u elektronskoj formi.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo (sa naznakom “Prijava na konkus”), za dodatne informacije kanditati se mogu obratiti putem telefona na broj; +387 33 210 369.

Dekan, prof.mr Marina Finci s.r

 

 
Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE

Mr. Mirsad Panjeta,  student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

”Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima”,

dana 10. 10. 2017. godine na Odsjeku za hemiju u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa
početkom u 11:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.


Sabina Žero, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“

dana 18. 10. 2017. godine u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 


Iz Dekanata Fakulteta


 

 
Farmaceutski fakultet

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Datum objave: 06. 10. 2017. godine

 
Fakultet zdravstvenih studija

 KONKURS za izbor nastavnika 

 

Datum objave: 05. 10. 2017. godine

 
Fakultet političkih nauka

VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. VESNE PAVIČIĆ  pod naslovom: „POLITIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI MIROVNIH OPERACIJA I OPRAVDANOST SUDJELOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u ponedjeljak, 09.10.2017. godine u 17,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


Služba za doktorske studije

 
Pravni fakultet


O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJEU skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ za četvrtak, 05.10.2017. godine u 14 sati u Sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo (do Sale II godine).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5813/’17 od 27.09.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zvonimir Tomić, predsjednik
2.    Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, član
3.    Prof.dr Jasna Bakšić-Muftić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                           
                                             SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis  studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2017/2018. godini u prvom upisnom roku

Datum objave 02. 10. 2017. godine

 
Građevinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Žanese Ljevo, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), predsjednik
2. Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), mentor
3. Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( područje: tehničke nauke, polje: građevinarstvo, grana: saobraćajnice), član

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


Sarajevo, 27.09.2017.                           
UPRAVA FAKULTETA


 
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata ADNANA TATARA, MA  pod naslovom: „POLITIČKA KULTURA KOLEKTIVIZMA U DOBA MODERNE“ održat će se u ponedjeljak, 02.10.2017. godine u 10,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


Služba za doktorske studije

 
Medicinski fakultet

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA

 

Datum objave: 25. 09. 2017. godine

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 12 - 22 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC