UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Competiton Calls
Građevinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

 
Akademija likovnih umjetnosti
There are no translations available

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Nastavnik (sva zvanja) na Oblast kiparstvo, ................................................................... jedan izvršilac.
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-    Ovjerene kopije diploma odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu
-    Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija,
-    Biografiju,
-    Dokaze o referencama (javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva).

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti i u elektronskoj formi.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo (sa naznakom “Prijava na konkus”), za dodatne informacije kanditati se mogu obratiti putem telefona na broj; +387 33 210 369.

Dekan, prof.mr Marina Finci s.r

 

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

OBJAVLJUJE

Mr. Mirsad Panjeta,  student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

”Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima”,

dana 10. 10. 2017. godine na Odsjeku za hemiju u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa
početkom u 11:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.


Sabina Žero, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“

dana 18. 10. 2017. godine u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 


Iz Dekanata Fakulteta


 

 
Farmaceutski fakultet
There are no translations available

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Datum objave: 06. 10. 2017. godine

 
Fakultet zdravstvenih studija
There are no translations available

 KONKURS za izbor nastavnika 

 

Datum objave: 05. 10. 2017. godine

 
Fakultet političkih nauka
There are no translations available

VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. VESNE PAVIČIĆ  pod naslovom: „POLITIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI MIROVNIH OPERACIJA I OPRAVDANOST SUDJELOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u ponedjeljak, 09.10.2017. godine u 17,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


Služba za doktorske studije

 
Pravni fakultet
There are no translations available


O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJEU skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ za četvrtak, 05.10.2017. godine u 14 sati u Sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo (do Sale II godine).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5813/’17 od 27.09.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zvonimir Tomić, predsjednik
2.    Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, član
3.    Prof.dr Jasna Bakšić-Muftić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                           
                                             SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
There are no translations available

KONKURS za upis  studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2017/2018. godini u prvom upisnom roku

Datum objave 02. 10. 2017. godine

 
Građevinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Žanese Ljevo, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), predsjednik
2. Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), mentor
3. Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( područje: tehničke nauke, polje: građevinarstvo, grana: saobraćajnice), član

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


Sarajevo, 27.09.2017.                           
UPRAVA FAKULTETA


 
Fakultet političkih nauka
There are no translations available

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata ADNANA TATARA, MA  pod naslovom: „POLITIČKA KULTURA KOLEKTIVIZMA U DOBA MODERNE“ održat će se u ponedjeljak, 02.10.2017. godine u 10,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


Služba za doktorske studije

 
Medicinski fakultet
There are no translations available

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA

 

Datum objave: 25. 09. 2017. godine

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 12 - 22 of 355

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC