UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 42/13) i člana 155. 156. i 162.  Statuta Univerziteta u Sarajevu na prijedloga Nastavno-naučnog vijeća broj: 01-3959/16 od 17.11.2016. godine, odluke Nastavno naučnog vijeća broj:01-4069/16 održane 24.11.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01—58/17  od 28.12.2016.   godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa  raspisuje se:
               

KONKURS


za izbor nastavnika svih zvanja 

I Izbor nastavnika svih zvanja za oblasti/predmete:

1.    Oblast Timskih sportova..................................................................izvršilac 1, puno radno vrijeme
2.    Oblast Organizacija i upravljanje u sportu.....................................izvršilaca 2, puno radno vrijeme
3.    Predmet Vaterpolo............................................................................izvršilac 1, puno radno vrijeme
4.    Oblast Metodika i metodologija u sportu.........................................izvršilac 1, puno radno vrijeme

USLOVI:
U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 42/13) i članom 156. Satuta Univerziteta u Sarajevu:
U slovi za izbor :
d) docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;
e) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
f) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon stjecanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Kandidat za izbor u akademsko zvanje uz prijavu na konkurs u skladu sa traženom dokumentacijom prilaže:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i ovim statutom,
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje,
g) Dokaz o tri naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima opravdanim u članu 158. stavu 3. Statuta,
h) izvod iz matične knjige rođenih,
i) uvjerenje o državljanstvu,
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu u skladu sa odlukom o izboru na period na koji je kandidat izabran.
Kandidati su obavezni  u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana. Kandidati su takođe dužni dostaviti u elektronskoj formi biografiju i bibliografiju.
ROK ZA PRIJAVE:
15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
71000 SARAJEVO
Patriotske lige 41
ili lično na protokol Fakulteta
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 
Filozofski fakultet

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

1.    Mr. Đenita Tuce

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Osobne i okolinske odrednice samopoštovanja kod adolescenata
        KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
        Predsjednik: Dr. Jadranka Kolenović-Đapo, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
        Članovi:    
1.    Dr. Indira Fako, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Saša Drače, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2.    Mr. Elmedina Duranović

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni prema dubrovačkim
izvorima
            KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
            Predsjednik: Dr. Esad Kurtović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
            Članovi:    
1.    Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Pejo Ćošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
   

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA O OCJENI PREZENTACIJE RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGIRANIH RADNIH VERZIJA PROJEKATA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 1. do  12. 2. 2017. godine.
 

 
Prirodno-matematički fakultet

K O N K U R S

za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, za:

•    Doktorski studij bioloških nauka
•    Doktorski studij fizičkih nauka
•    Doktorski studij geografskih nauka 
•    Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i
•    Doktorski studij iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.  

 

Datum objave: 10. 1. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis četvrte generacije studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2016/2017. godini u drugom upisnom roku

 
VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Enisa Šljivo, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Upravljanje kvalitetom radnog života kao performansom održive radne sposobnosti i poslovne produktivnosti“

29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 10,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Mr. sci. Mirela Badurina, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Privrženost i rezilijentnost kao odrednice zdravlja djece i mlađih adolescenata sa stajališta geštalt psihoterapije“


28.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 10,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Mr. sci. Adnan Šehić, student III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Magnetno rezonantno oslikavanje lumbo-sakralne kičme metodom aksijalnog opterećenja“29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
 
 
Iz Dekanata Fakulteta.

 

 
Veterinarski fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja  

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

 
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

Mr. sci. Safeta Redžić, studentica III ciklusa hemije u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV),  pod naslovom:

”Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina”,

dana 23. decembar 2016. godine (petak) u predavaoni biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:30 sati

 
Filozofski fakultet

KONKURS za izbor i PONOVLJENI KONKURS za izbor

Datum objave: 10. 12. 2016. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i asistenta

 
«« Početak « Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 111 - 121 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC