UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MIOMIRA MAROŠA, MA  pod naslovom: „KARAKTERISTIKE MEDIJSKIH SADRŽAJA U CRNOJ GORI OD 1995. DO 2015. GODINE“ održat će se u ponedjeljak, 25.09.2017. godine u 15:00 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije
 

 
Pravni fakultet

O B A V I J E S T

I -  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)    Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ene Kazić, MA, studentice trećeg ciklusa/doktorskog studija

II -  Naziv doktorske disertacije:
„Seksualno nasilje u savremenom krivičnom pravu“

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:
1. prof. dr Borislav Petrović, redovni profesor na naučnoj oblasti Krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
2. prof. dr Zvonimir Tomić, redovni profesor na predmetima Krivično pravo I i Krivično pravo II, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentor, član
3. prof. dr Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica na nastavnim predmetima naučne oblasti Teorija prava i države, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 20.09.2017. do 20.10.2017. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 
Fakultet za upravu

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti

Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA,
pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član;
Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 08.09.2017.godine  do  08.10.2017.godine, svakim radnim danom u period od 08:00 do 16:00 sati, u Sekretarijatu Fakulteta.

 
Elektrotehnički fakultet

OBAVJEŠTENJE o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

 
Filozofski fakultet

U skladu sa clanom 23. Pravila studiranja za treci ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Filozofski fakultet raspisuje Konkurs za upis na III ciklus studija u studijskoj 2017/2018 godini

 
Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Obavijest

U petak 15. septembra. 2017. godine sa početkom u 14.00 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Smajlović, MA studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Kompleksna molekularno-genetička analiza modulirajućih efekata dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata na modelu inflamatorne dermatoze pacova“

Komisija u sastavu:

dr. Milka Maksimović,
doktor hemijskih nauka,

redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Organska hemija“, „Biohemija“ i „Hemija za nematične studije“, predsjednica,

dr. Lejla Pojskić,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast: „Biotehnologija“, mentor,

dr. Sanin Haverić,
doktor bioloških nauka,

docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
i viši naučni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast: „Genetika“, član.
 

 
Pravni fakultet

OBAVIJEST

Emina Hasanagić, MA, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“

dana 28. 09. 2017. godine u Sali za sjednice (drugi kat, soba broj 204) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 11:00 sati.      
 

 
Fakultet zdravstvenih studija

KONKURS za izbor nastavnika 

Datum objave: 02. 09. 2017. g.

 
Veterinarski fakultet

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

 
Građevinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ za petak 15.09.2017. godine u 11 sati u sali br. 8  Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5045/17 od 19.07.2017. godine, u sastavu:

1.    Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, predsjednik
2.    Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, mentor
3.    Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

 
Prirodno-matematički fakultet

  KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i viših asistenata

 

Datum objave: 29. 08. 2017. g.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 23 - 33 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC