UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Farmaceutski fakultet

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 
Filozofski fakultet

OBAVJEST DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJA O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJA RADNIH VERZIJA PROJEKATA DOKSTORSKIH DISERTACIJA

 
Građevinski fakultet

O B J A V L J U J E

mr.sc. Hata Milišić, dipl.inž.građ., viši asistent Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“

dana 24. 07. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 11:00 sati.
Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. sci. Namika Trtka, zaposlenog na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman,

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić – redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

  Članovi:
•    Dr sci. Mirsad Muftić, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Okupaciona terapija“ i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji” na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,

•    Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (u Katalogu, odnosno čitaonici za naučne radnike NUBBiH), radnim danima od 08,00 – 18,00 sati. od 24.07.2017. do 22.08.2017. godine.

 
Filozofski fakultet

O B A V J E Š T E N J E


Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

1.    Linda Prugo-Babić, MA

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Kritičkodiskursni pristup prevođenju ruske književnosti u Bosni i Hercegovini

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Marina Katnić-Bakaršić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:    
1.    Dr. Vojko Gorjanc, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani,
2.    Dr. Senahid Halilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 14. 7. do  4. 9. 2017. godine.

 

 
Fakultet zdravstvenih studija

KONKURS
za izbor nastavnika


Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja:

1. Predmeti: „Osnovi mikrobiologije“ i „Zaštita na radu u laboratorijama“
(1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%)


Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz  člana 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13, 13/15) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, uz dokumentaciju koju kandidati prilažu kao dokaz da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom,
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija) i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci).

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;

vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;

redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon stjecanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje dužni su da u svojoj prijavi naznače za koje zvanje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Dokumenti se prilažu u originalu ili u formi ovjerenih kopija.

Dokumenti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne razmatraju.

Prijave na konkurs sa dokumentima dostavljaju se poštom na adresu Fakulteta, Bolnička 25 uz naznaku „PRIJAVA NA KONKURS“.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

 

 
Pravni fakultet

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJEU skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ene Kazić, MA pod naslovom „Seksualno nasilje u savremenom krivičnom pravuza 14.07.2017. godine u 12 sati u Sali za sjednice, II sprat, lijevo.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Ene Kazić, MA pod naslovom „Seksualno nasilje u savremenom krivičnom pravu“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4393/17 od 27.06.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Borislav Petrović, predsjednik
2.    Prof. dr Zvonimir Tomić, član
3.    Prof. dr Jasna Bakšić-Muftić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                       
                                         SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

 

 
Institut za historiju

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/253-2/17 od 18. 04. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4509/17 od 27. 06. 2017. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU

objavljuje

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA

za izbor u zvanje

U konkursu za izbor u zvanje, objavljenom dana: 11.07.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, vrši se ispravka dijela teksta konkursa i to na način da  umjesto riječi :“ naučni saradnik  za oblast starije historije (osmanski period)- 1 izvršilac „ treba da stoji:

Viši naučni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac“, umjesto riječi „za izbor u zvanje naučnog saradnika uvjeti su“ treba da stoji: „za izbor u zvanje višeg naučnog saradnika uvjeti su“ i umjesto riječi: “izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora“ treba da stoji: “izbor u zvanje  višeg naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora“.

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

 
Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima“, kandidata mr. Mirsada Panjete,  studenta III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Emin Sofić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: organska hemija i biohemija, predsjednik;
2.    Dr. Ismet Tahirović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti:  organska hemija i biohemija, mentor;
3.    Dr. Milka Maksimović, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti: organska hemija i biohemija i hemija za nematične studije, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.


 

 
Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,  Odluke  Vijeća  Akademije likovnih umjetnosti  Univerziteta u Sarajevu broj 03-277.2 /1 od 15.06.2017. godine,                    
i u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-4519/17 od 27.06.2017.godine, raspisuje se
Konkurs za izbor akademskog osoblja

1.    Viši asistent na predmetima; Metodika likovnog odgoja I, II, III i IV………………1 izvršilac.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-    Ovjerene  kopije  diploma  odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu
-    Biografiju ,
-    Dokaze o referencama 
Minimalni uvjeti za izbor u nastavnička i asistentska zvanja utvrđeni  članovima  89. i 90. Zakona o visokom obrazovanju  (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15, 40/15) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti  i u elektronskoj formi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu , Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo ( sa naznakom  “Prijava na  konkus”).

   
 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 34 - 44 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC