UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Competiton Calls
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje K O N K U R S za izbor u akademska zvanja
There are no translations available

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S

za izbor u akademska zvanja

 

Datum objave: 3. 9. 2014. godine

 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU -- OBAVJEŠTENJE
There are no translations available

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

 

Milada Mataradžija, MA, javno će prezentirati radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom Numeričko modeliranje ponašanja glina „koševskih slojeva“ ugrađenih u nasipe saobraćajnica.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak 8. septembra 2014. godine sa početkom u 11 sati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta u Sarajevu (Patriotske lige br. 30).

 

 
K O N K U R S za izbor akademskog osoblja
There are no translations available

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, prečišćeni tekst, broj: 42/13) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2042/14 od 05. 06. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2612/14 od 25. 06. 2014. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

 

I

Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja i to:

1. naučnu oblast:
    - kriminalistika 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
    - kriminologija 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
    - sigurnosne studije 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

II
Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati uvjete utvrđene članovima 89. i 93. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, prečišćeni tekst, broj: 42/13), uvjete propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu i pravilima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Uz prijavu na Konkurs za izbor akademskog osoblja, kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor,
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova kao i same radove,
•    ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka,
•    kandidati koji su u inozemstvu stekli diplomu prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje,
•    kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za izbor u skladu sa Zakonom.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu    
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
71000 Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
(sa naznakom „za Konkurs“).


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem br. tel.: +38733/561-201 ili web stranice http:/www.fknbih.edu (e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ).

 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU
There are no translations available

Na osnovu  člana 126. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 42/13), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Naučno nastavnog vijeća broj:01-4-320-3/2014 od 10.07.2014. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu objavljuje  

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVUDekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u       
  Sarajevu,
- da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Stomatološkom fakultetu sa 
   klinikama u Sarajevu,
- da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti
   bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj     
     vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranci Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu,
Bolnička 4a
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.                       
 

 
KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI
There are no translations available

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

 
KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
There are no translations available

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13, prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka  u Sarajevu broj: 01-1/UO-25-653/14 od  07. 07. 2014. godine, Fakultet islamskih nauka  u Sarajevu objavljuje

KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu islamskih nauka  u Sarajevu,
2. da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora,
3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata,
2. opis naučnog i stručnog rada,
3. program rada za mandatni period,
4. uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. odluku o izboru u akademsko zvanje,
6. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Fakulteta na adresu: Fakultet islamskih nauka  u Sarajevu, Ćemerlina 54. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Datum objave: 24. 7. 2014. godine
 

 
FILOZOFSKI FAKULTET
There are no translations available

 

 

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/216 od 28. 5. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2621/14 od 25. 6. 2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje

P O N O V N I
K O N K U R S
za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, PREDMETI: Historija engleskog jezika, Varijante engleskog jezika, Morfologija, Pregled engleske gramatike i Kognitivna lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

  Za  navedenu  poziciju  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi-original ili ovjerenu fotokopiju;
- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a– original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova u štampanoj i elektronskoj formi,  kao i same radove;
- Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni;
- Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom;
- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;
- Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom. 

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 89, 93, 94, 95. i 96. Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13.) i članom 156, 158, 159, 160. i 161. Statut Univereziteta u Sarajevu.

Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13.) može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: http://www.ff.unsa.ba  

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Konkurs je objavljen 19. 7. 2014. godine i ostaje otvoren do 2. 8. 2014.  godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac

 

 

 

 
PONOVLJENI KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) pod nazivom FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA na Farmaceutskom fakultetu Un
There are no translations available

 

 

Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 42/13), člana 23. stav 1. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski studij) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu br. 01-38-3499/13 od 06. 11. 2013. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća br. 0101-1216/14 od 21. 05. 2014. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-38-2604/14 od 25. 06. 2014. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

PONOVLJENI KONKURS
za upis studenata na
TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ)
pod nazivom

FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA
na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini

 

I
Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom „Farmaceutska istraživanja”.
Studij se organizira u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stječe se akademska titula i naučno zvanje doktora farmaceutskih nauka.
Cijena studija za jednu studijsku godinu iznosi 7.000,00 KM (sedam hiljada KM).
Kandidatu koji nije završio integrirani univerzitetski studij farmacije i u međuvremenu nije stekao zvanje magistra farmaceutskih nauka, Vijeće za doktorski studij pri upisu na doktorski studij može odrediti polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz integriranog univerzitetskog studija farmacije.

II
Na Konkurs se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati:
1.    iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po bolonjskim principima studiranja ili završili drugi ciklus studija biologije ili hemije,
2.    iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po predbolonjskom sistemu studiranja,
3.    koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra farmaceutskih, medicinskih, veterinarskih, stomatoloških, bioloških ili hemijskih nauka prije uvođenja bolonjskog sistema na Farmaceutskom, Medicinskom, Veterinarskom, Stomatološkom ili Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Ovim kandidatima priznaje se 60 ECTS bodova prilikom upisa na treći ciklus studija;
4.    kandidati strani državljani prijavljuju se na Konkurs uz uvjet da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome.

III
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. rodni list,
4. diplomu o završenom prethodnom obrazovanju,
5. rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diplome stečene u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. 04. 1992. godine,
6. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta,
7. dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova te upotrebu kompjuterskih programa,
8. kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u naučnoistraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*,
9. potvrdu voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju najmanje od jednog (1) mjeseca*,
10. potvrdu o završenoj zdravstvenoj specijalizaciji*,
11. uplatnicu na 40,00 KM u svrhu prijave na Konkurs.

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od kandidata koji ih posjeduju.
Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.
Uplatu u iznosu od 40,00 KM treba izvršiti na žiroračun Farmaceutskog fakulteta broj:1610000013180080 otvoren u Raiffeisen banci.

IV
Sa svim prijavljenim kandidatima obavit će se intervju.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa bit će izabrani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:
- uspjeha u toku studija,
- demonstriranja rezultata i motivacije za naučnoistraživački rad,
- dodatnih bodova za zdravstvenu specijalizaciju i magistarski rad.

Kandidat stječe pravo upisa prema bodovima postignutim u prijemnom postupku i nakon potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i Fakulteta.

V
Maksimalan broj kandidata/studenata koji se prima u ponovljenom upisnom roku je 13.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati putem pošte na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, ili dostaviti lično na protokol Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“.

 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje KONKURS Za izbor u nastavno-naučna zvanja
There are no translations available

 

 

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 02-1-812-2/14. od 22. 05. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2184/14. od 04. 06. 2014. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor u nastavno-naučna zvanja:
1.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „geodezija“ – dva izvršioca,
2.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „hidrologija i vodoprivreda“ – jedan izvršilac, 
3.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „tehnologija i organizacija građenja“ – jedan izvršilac,
4.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „geologija“ – jedan izvršilac, 
5.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „građevinske konstrukcije“ – jedan izvršilac, 
6.    viši asistent za užu naučnu oblast „geotehnika” – jedan izvršilac,
7.    asistent za užu naučnu oblasti „saobraćajnice“ – jedan izvršilac.

Uvjeti
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
pod 1.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geodezije,
pod 2.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja,
pod 3.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva,
pod 4.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geologije,
pod 5.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja,
pod 6.: magistar građevinarstva – diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja i naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima,
pod 7.: diplomirani inžinjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja, sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.  

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju kao i same radove; dokaz o mentorstvu; za asistenta i višeg asistenta: uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (prvog i drugog ciklusa za studij završen prema bolonjskom načinu studiranja), potvrdu o iskustvu stečenom na poslovima asistenta (za višeg asistenta), te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje“.

 Datum objave: 15. 6. 2014. godine

 

 
KONKURS za izbor dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu
There are no translations available

 

 

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-812-4/14. od 22. 05. 2014. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS
za izbor dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu

 

Dekan se bira za mandatni period od četiri (4) godine.

Uvjeti koje kandidati za izbor dekana moraju ispunjavati:
-    da su državljani Bosne i Hercegovine,
-    da su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Građevinskom fakultetu u Sarajevu,
-    da su izabrani u nastavno-naučno zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora,
-    da nisu članovi Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažirani u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati dostavljaju:
1.    biografiju potpisanu od kandidata,
2.    opis naučnog i stručnog rada,
3.    uvjerenje o državljanstvu BiH,
4.    odluku o posljednjem izboru u zvanje,
5.    uvjerenje o radnom odnosu na Građevinskom fakultetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
6.    izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu u nadležnom općinskom organu ili kod notara (ne starija od tri mjeseca),
7.    program rada za mandatni period. 
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor dekana“, putem pošte na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige br. 30. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum objave: 15. 6. 2014. godine

 

 
K O N K U R S za izbor akademskog osoblja
There are no translations available

 

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-222.3/14 od 29. 04. 2014. godine, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03- 167.4/14 od 02. 04. 2014. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-167.4/14 od 02. 04. 2014. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu na raspisivanje konkursa za izbor nastavnika u sva zvanja broj: 01-38-2196/14 od 04. 06. 2014. godine i Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu za raspisivanje konkursa za izbor višeg asistenta broj: 01-38-2196/14 od 04. 06. 2014. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu  r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

-    Izbor nastavnika u sva zvanja na sljedećim oblastima/predmetima:

1. nastavnik /sva zvanja/ na oblasti grafika i crtanje, Odsjek grafika........................... (1 izvršilac)
2. nastavnik /sva zvanja/ na oblasti kiparstvo, Odsjek kiparstvo.................................. (1 izvršilac)
3. nastavnik /sva zvanja/ na oblasti crtanje i slikanje................................................... (2 izvršioca)
4. nastavnik /sva zvanja/ na predmetima Uvod u grafički dizajn  I–IV, Odsjek grafički dizajn.............................................................................................................................. (1 izvršilac)
5.  nastavnik /sva zvanja/ na predmetima: Slikarska tehnologija I i II, Likovna tehnologija I i II, Grafička tehnologija, Tehnologija zidnog slikarstva……………………………........ (1 izvršilac)

-    Izbor višeg asistenta:

1. viši asistent na predmetima Unikatno oblikovanje I, II, III  i IV…………………... (1 izvršilac)

Uslovi za izbor u nastavno-umjetnička zvanja utvrđeni su u članu 90. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13).

Prijava na Konkurs

Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti:
-    diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),
-    dokaze o referencama i uslovima za izbor u skladu sa Zakonom,
-    biografiju (CV) sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
-    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu fotokopiju),
-    rodni list (original ili ovjerenu fotokopiju).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3 (sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor akademskog osoblja“ i naznakom rednog broja pozicije na koju kandidat konkuriše) ili dostaviti lično u prostorije Sekretarijata. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  D e k a n

                                                                                              Prof. Amela Hadžimejlić-Kečo, s. r

 
<< Start < Prev 31 32 33 Next > End >>

Results 331 - 341 of 355

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC