UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Stipendije za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji

 

 

Stipendije za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji

 

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIS) za akademsku 2014/2015. godinu (u periodu od 1. 10. 2014 – 30. 09. 2015. godine), za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji.
Ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa koji žele da dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provedu na jednoj od visokoškolskih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe, kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Ova stipendija podrazumjeva:
-    Mjesečni džeparac u iznosu 286 €,
-    Besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
-    Osnovno zdravstveno osiguranje.
Sve informacije o stipendiji možete naći na web stranici: http://www.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx

Potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:
1.    Prijavni obrazac,
2.    Pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),
3.    Kopija pasoša (sa slikom),
4.    1 pismo preporuke,
5.    Kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.
Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik. Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo – putem protokola u prizemlju), a rok za predaju je 05. juni 2014. godine do 16,00 sati. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir.


 
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET raspisuje K O N K U R S

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor

 

 

Datum objave: 31. 5. 2014. godine

 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU

 

 

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13), članova 104. i 105. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Naučnog vijeća Orijentalnog instituta u Sarajevu br. 02-136-1/14 od 10. 04. 2014. godine, Orijentalni institut u Sarajevu objavljuje 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU

 

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:
opći uvjeti:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora,
3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom;
posebni uvjeti:
1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Orijentalni institut,
2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika, odnosno redovnog ili vanrednog profesor,
3. da je priznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta,
4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
5. da posjeduje organizacijske sposobnosti,
6. da se služi jednim svjetskim jezikom,
7. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.
Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:
1. biografiju (CV) sa bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata,
2. opis naučnog i stručnog rada,
3. program rada za mandatni period,
4. uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. uvjerenje o državljanstvu,
7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
8. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup,
b) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
c) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,
d) da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“ (ne otvarati!).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
INSTITUT ZA JEZIK raspisuje KONKURS za izbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa

 

 

Na osnovu Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/127/14 od 17. 03. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-1835/14 od 07. 05. 2014. godine

INSTITUT ZA JEZIK
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa

 

1.    viši stručni saradnik – jedan izvršilac – na Odjeljenju za historiju jezika;
2.    stručni saradnik – jedan izvršilac – na Odjeljenju za dijalektologiju.

Minimalni uvjeti:
za poziciju broj 1:
-     VSS, filozofski fakultet ili drugi fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik, magistar nauka ili završen stepen II ciklusa studija;
za poziciju broj 2:
-    VSS, filozofski fakultet ili drugi fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik, najmanje 240 ECTS bodova i najniža prosječna ocjena 8 ili 3,5;

Izbor u stručna zvanja vrši se na period od četiri (4) godine.
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

    Potrebna dokumentacija:

-    prijava na Konkurs;
-    izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
-    uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija,
-    uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, original ili ovjerena kopija ne starije od tri (3) mjeseca,
-    diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi, original ili ovjerena kopija (za poziciju pod rednim brojem 1),
-    diploma o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili diploma o završenom I ciklusu studija sa dodatkom diplomi sa minimalno 240 bodova, original ili ovjerena kopija (za poziciju pod rednim brojem 2),
-    uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta, original ili ovjerena kopija (za obje pozicije),
-    prijevod gore navedene/ih  diplome/a, original ili ovjerenu kopiju,
-    rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerenu kopiju,
-    biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu),
-    podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti.

Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje.
    Kandidati koje izabere Komisija za izbor prilikom prijema u radni odnos dužni su dostaviti dokaz o radnoj sposobnosti.
Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu traje petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.     
Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: „Institut za jezik, ulica Hasana Kikića broj 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na Konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
FILOZOFSKI FAKULTET raspisuje K O N K U R S

Na osnovu odlukâ Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/54, 02-01/58, 02-01/60, 02-01/67, 02-01/75 i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-1223/14 od 2. 4. 2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor

   
1.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: Književnost na engleskom jeziku, engleska književnost, američka književnost, kulturološke studije,PREDMETI: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500., Američka kultura, Britanska drama u prvoj polovini XX stoljeća, Britanska drama (1970-1990), Uvod u savremenu američku dramu, Savremena američka drama, Britanska drama na filmu, na Odsjeku za anglistiku
1 izvršilac

2.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: GERMANISTIKA, njemački jezik, lingvistika, PREDMETI: Ortoepija njemačkog jezika,Uvod u fonetiku i fonologiju, Gramatika njemačkog govornog jezika, IP Analiza razgovora, Osnovne ortofonije, i opće predmete: Njemački jezik 1 i 2, na Odsjeku za germanistiku
1 izvršilac

3.     Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: historija GRANA: uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline, PREDMETI: Uvod u historijsku nauku, Pomoćne historijske discipline, IP Arhivistička istraživanja, Metolologija historijskog istraživanja na Odsjeku  za historiju
1 izvršilac

4.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: nauka o jeziku i književnosti (filologija), (teorija i historija književnosti), GRANA: srpska književnost, književnosti naroda BiH, PREDMETI: Srpska književnost prve polovine 20. vijeka, Srpska književnost druge polovine 20. vijeka, IP Moderna u srpskoj knjiiževnosti, IP Moderna i modernizam u književnostima BiH, IP Umijeće interpretacije poezije (1) i (2) IP Lirski realizam u srpskoj književnosti, na Odsjeku za književnosti naroda BiH
1 izvršilac

5.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: odgojne nauke GRANA: andragogija, specijalne odgojne discipline, opće pedagogija, pedagogija, didaktika,   PREDMETI: Osnove andragogije, Obrazovanje odraslih, Medicinska pedagogija, Pedagogija 1 i 2, Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi, na Odsjeku za pedagogiju
1 izvršilac


Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija  – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I. i II. ciklusu studija  (za sve pozicije);
-    Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a– original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
-    Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e  (za sve pozicije);
-    Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (za sve pozicije);
-    Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (za sve pozicije);
-    Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (za sve pozicije);
-    Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove (za sve pozicije);
-    Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni  (za sve pozicije);
-   Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom (za sve pozicije);
-     Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje
      (za sve pozicije);
-     Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju  (za sve pozicije);
-     Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije).

 
Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 89, 93, 94, 95 i 96 Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13.) i članom 156, 158, 159, 160 i 161 Statut Univereziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13.) može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba

 

Konkurs je objavljen 12. 4. 2014. godine i ostaje otvoren do 26. 4. 2014. godine.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac prijave

 

 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13, prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu broj: 01-1117/14 od  07. 04. 2014. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu,
2. da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora,
3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata,
2. opis naučnog i stručnog rada,
3. program rada za mandatni period,
4. uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. odluku o izboru u akademsko zvanje,
6. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Fakulteta na adresu: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Datum objave:11. 4. 2014. godine

 
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA - K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA


                                                                              
Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 42/13, prečišćeni tekst), Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta br. 03-03-59-111/14 od 05. 02. 2014. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata br. 01-38-1221/14 od 02. 04. 2014. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu objavljuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


1. Nastavnik (sva zvanja), Katedra fikha, predmeti: Historija šerijatskog prava, Usuli fikh, Uvod u šerijatsko pravo, Šerijatsko građansko i krivično pravo i Savremene fikhske teme (1 izvršilac) 

2. Nastavnik (sva zvanja), Katedra akaida i islamske filozofije, predmeti: Osnovi sociologije obrazovanja, Socijalna filozofija i filozofija kulture, Filozofija povijesti, Historija filozofije II – Moderna i suvremena zapadna filozofija, Religija i društvo (1 izvršilac)
                                                                                              
Uvjeti za izbor utvrđeni su članom 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13, prečišćeni tekst) i Pravilima Fakulteta.
                                                                                                       
Prijava na Konkurs. U prijavi treba navesti redni broj pozicije za koju se kandidat prijavljuje i zvanje za koje konkurira. Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti:
•    diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerene kopije),
•    dokaze o referencama i uvjetima za izbor u skladu sa članom 89. Zakona,
•    biografiju,
•    bibliografiju,
•    izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
•    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
•    uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (original ili ovjerena kopija), ne starije od tri mjeseca.

Obrazac prijave može se preuzeti sa web adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.ba.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte, sa naznakom „Prijava na Konkurs“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
                                                                                 
Datum objave: 10. 4. 2014. godine             

 
KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) pod nazivom FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u

Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 42/13), člana 23. stav 1. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu br. 01-38-3499/13 od 06. 11. 2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-38-266/14, Odluke Nastavno-naučnog vijeća br. 0101-2754-3/13 od 12. 12. 2013. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

KONKURS
za upis studenata na
TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ)
pod nazivom
FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA
na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2013/2014. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom „Farmaceutska istraživanja”.
Studij se organizira u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stječe se akademska titula i naučno zvanje doktora farmaceutskih nauka.
Cijena studija za jednu studijsku godinu iznosi 7.000,00 KM (sedam hiljada KM).
Kandidatu koji nije završio integrirani univerzitetski studij farmacije i u međuvremenu nije stekao zvanje magistra farmaceutskih nauka Vijeće za doktorski studij pri upisu na doktorski studij može odrediti polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz integriranog univerzitetskog studija farmacije.

II


Na Konkurs se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati:

1.    iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po bolonjskom sistemu studiranja ili završili drugi ciklus studija biologije ili hemije;
2.    iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po predbolonjskom sistemu studiranja;
3.    koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra farmaceutskih, medicinskih, veterinarskih, stomatoloških, bioloških ili hemijskih nauka, a prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja na Farmaceutskom, Medicinskom, Veterinarskom, Stomatološkom ili Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Ovim kandidatima priznaje se 60 (ECTS) bodova prilikom upisa na treći ciklus studija;
4.    strani državljani koji se prijavljuju na Konkurs uz uvjet da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome.

III


Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. rodni list,
4. diplomu o završenom prethodnom obrazovanju,
5. rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diplome stečene u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. 04. 1992. godine,
6. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta,
7. dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu računarskih programa,
8. kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u naučnoistraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*,
9. potvrdu voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca*,
10. potvrdu o završenoj zdravstvenoj specijalizaciji*,
11. uplatnicu na 40,00 KM u svrhu prijave na Konkurs.

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od kandidata koji ih posjeduju.
Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Uplatu u iznosu od 40,00 KM izvršiti na žiroračun Farmaceutskog fakulteta br. 1610000013180080.

IV


Sa svim prijavljenim kandidatima obavit će se intervju.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa bit će izabrani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:
- uspjeha u toku studija,
- demonstriranja rezultata i motivacije za naučnoistraživački rad,
- dodatnih bodova za zdravstvenu specijalizaciju i magistarski rad.

Kandidat stječe pravo upisa prema bodovima postignutim u prijemnom postupku i nakon potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i Fakulteta.
 

V


Maksimalan broj kandidata/studenata koji se upisuje je 30.
Minimalan broj studenata potrebnih za organiziranje nastave na prvoj godini trećeg ciklusa studija iznosi 15.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati putem pošte na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, ili dostaviti lično na protokol Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Prijave slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“.

 

Datum objave: 9. 4. 2014. godine


 


 

 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13, prečišćeni tekst), članova 104. i 105. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Naučnog vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, br. 80-3/14, od 3. marta 2014. godine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uslove:
opći uslovi:
1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.    da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora,
3.    da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom;

posebni uslovi:
1.    da je doktor društvenih nauka,
2.    da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora ili ekvivalentno naučno zvanje: naučni savjetnik ili viši naučni suradnik,
3.    da je poznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta,
4.    da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
5.    da posjeduje organizacijske sposobnosti,
6.    da se služi jednim svjetskim jezikom,
7.    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata,
2.    opis naučnog i stručnog rada,
3.    program rada za mandatni period,
4.    uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6.    uvjerenje o državljanstvu,
7.    dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
8.    potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a)    da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup,
b)    da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
c)    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,
d)    da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Halida Nezečića br. 4. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum objave: 6. 4. 2014. godine

 

 
J A V N I K O N K U R S za prijem u radni odnos generalnog sekretara Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

 

 

 

J A V N I    K O N K U R S
za prijem u radni odnos generalnog sekretara Univerziteta u Sarajevu
na neodređeno vrijeme

 

 

Uslovi: pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
- završen pravni fakultet sa najmanje 240 ECTS bodova i stečen naučni stepen doktora pravnih nauka,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
- položen pravosudni ispit.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. diploma pravnog fakulteta,
4. diploma o stečenom naučnom stepenu doktora pravnih nauka,
5. dokaz o radnom stažu u struci (potvrda poslodavca),
6. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Napomena:
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se razgovor-intervju, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u pisanoj formi.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje je konkurisao.
Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog konkursa na web stranici Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba, poštom preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO
Sa naznakom za: JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS GENERALNOG
SEKRETARA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Datum objave: 3. 4. 2014. godine

 

 

 
Filozofski fakultet - Upis na Stručnu obuku iz konferencijskog prevođenja za engleski jezik

FILOZOFSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU


JAVNO OGLAŠAVA
Upis na Stručnu obuku iz konferencijskog prevođenja za engleski jezik
(simultano prevođenje, opće usmjerenje)

 

Obuka će se održavati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a vodit će je iskusni konferencijski prevoditelji s pedagoškim iskustvom. Program podrazumijeva 36 sati nastave, uz odgovarajuću pripremu (kabina, oprema Brahler, tehnička podrška).

Pravo na upis imaju kandidati koji posjeduju odgovarajući nivo znanja jezika, o čemu odlučuje rukovoditelj obuke. Po završetku programa, svi kandidati će dobiti certifikat o završenoj obuci. Obuka će se bodovno vrednovati kao element cjeloživotnog učenja.

Voditeljica obuke: doc. dr. Amira Sadiković

Cijena:     600 KM (za polaznike koji nemaju status studenta Filozofskog fakulteta)
                  400 KM (za polaznike koji imaju status studenta Filozofskog fakulteta)

Uplata se vrši na račun Filozofskog fakulteta u Sarajevu broj: 140 101 0000 41 82 97, SBERBANK, (Sa naznakom za konferencijsko prevođenje).

Uplata se može izvršiti u ratama, s tim što prva rata mora biti uplaćena prije početka obuke, a druga do završetka.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 31. 3. 2014. godine. Prijave se, u koverti sa naznakom „Prijava za Stručnu obuku iz konferencijskog prevođenja“ mogu slati poštom, na adresu: FILOZOFSKI FAKULTET, Franje Račkog 1, 71 000 SARAJEVO, ili dostaviti lično, na Protokol Filozofskog fakulteta, soba 75.

Uz prijavu zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:
1.    Kratko motivacijsko pismo
2.    Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom VII stepenu školske spreme, ili završenom I ciklusu studija, ili završenom I i II ciklusu studija
3.    Dokaz o uplati
4.    Kratku biografiju sa bibliografijom

Termini održavanja nastave:

I     petak,      4. 4. 2014.    13:00 do 19:00
      subota,  5. 4. 2014.    10:00 do 18:00

II    petak,     11. 4. 2014.    13:00 do 19:00
      subota, 12. 4. 2014.    10:00 do 18:00

III    petak,     18. 4. 2014.     13:00 do 19:00
       subota, 19. 4. 2014.    10:00 do 18:00

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 
«« Početak « Prethodna 31 32 33 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 342 - 352 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC