UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje KONKURS


 

Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: broj: 02-1-265-2/14. od 14.02.2014., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-657/14. od 26.02.2014. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-3890-1/14 od  11.02.2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS


A.    Za izbor  (napredovanje) u naučnonastavno zvanje:  docent, vanredni profesor ili redovni profesor:
1.    za užu naučnu oblast „Saobraćajnice“ - jedan izvršilac
2.    za užu naučnu oblast ”Građevinski materijali” - jedan izvršilac

B.    Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik za užu naučnu oblast "Geologija" na Institutu za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu - jedan izvršilac

Uvjeti za izbor pod A.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod A/1. diplomirani inženjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.
Pod A/2. diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.

Uvjeti za izbor pod B.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ( “Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04) i članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geologije i naučni stepen doktora nauka iz oblasti geologije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti: biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju, kao i same radove te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.    
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor»

Istovremeno objavljuje
Poništava se tačka 1.Konkursa za izbor u naučno zvanje  - viši naučni saradnik za užu naučnu oblast "Geologija" - jedan izvršilac, objavljenog dana 11.12.2013.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Građevinskog fakulteta.


 

 
Filozofski fakultet u Sarajevu - Konkurs za izbor nastavnika


Na osnovu Odlukâ Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/17, 02-01/18 i  02-01/19 od 21. 1. 2014. godine  i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-658/14 od 26. 2. 2014. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje
K O N K U R S
za izbor

 

1.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, PREDMETI: Historija engleskog jezika, Varijante engleskog jezika, Morfologija, Pregled engleske gramatike i Kognitivna lingvistika) na Odsjeku za anglistiku 
                         
1 izvršilac

2.    Viši asistent za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANE: SLAVISTIKA, Rusistika, Ruski jezik, Savremeni ruski jezik, Prevođenje, PREDMETI: Ruski jezik 1 (Fonetika ruskog jezika), Ruski jezik 2 (Pregled gramatike ruskog jezika), Ruski jezik 3 (Morfologija – I. dio),  Ruski jezik 4 (Morfologija – II. dio),  Ruski jezik 5 (Sintaksa ruskog jezika), Ruski jezik 6 (Sintaksa zavisnosložene rečenice), Ruski jezik 7 (Funkcionalna stilistika), Ruski jezik 8 (Leksička semantika), Ruski jezik 9 (Kontrastivna analiza), Ruski jezik, Uvod u prevođenje, OPĆI PREDMETI Ruski jezik 1 i Ruski jezik 2 na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti
                                          
1 izvršilac

3.    Asistent za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik, PREDMETI: Pregled francuske gramatike I i II, Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Kontrastivna analiza I i II / francuski – bosanski/hrvatski/srpski jezik, Savremeni francuski jezik I i II na Odsjeku za romanistiku 
  
1 izvršilac

  Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
-    Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija  – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 1);
-    Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I. i II. ciklusu studija  (za sve pozicije);
-    Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta - original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a– original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
-    Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e  (za sve pozicije);
-    Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (za sve pozicije);
-    Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (za sve pozicije);
-    Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (za sve pozicije);
-    Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni  (za poziciju pod rednim brojem 1);
        -    Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju  (za sve pozicije);
-    Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom (za poziciju pod rednim brojem 1).
 
Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje.
Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 89, 93, 94, 95 i 96 Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13) i članom 156, 158, 159, 160 i 161 Statut Univereziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13.) može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba

Konkurs je objavljen 15. 3. 2014. godine i ostaje otvoren do 29. 3. 2014. godine.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.
„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 
Akademija likovnih umjetnosti - KONKURS za izbor akademskog osoblja


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-67.4 , Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-622/14. od 26.02.2014 godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu


 r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

-    Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima
     Metodika likovnog odgoja I-VI, Nastavnički odsjek ........................................... (1 izvršilac)

Uslovi za izbor u nastavnonaučna i umjetničkonastana  zvanja utvrđeni su u članovima 89 .i  90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Prijava na konkurs :   Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:
-    diplome o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
-    dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa Zakonom,
-    biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i    elektronskoj formi),
-    Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),
-    Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  pozicije na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično u prostorije Sekretarijata .

 

                                                                                                 Dekan, Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r


Objavljeno 13. 03. 2014. godine 
«« Početak « Prethodna 31 32 33 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 353 - 355 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC