UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE


Mr. Amela Šahović, studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje povezanosti HLA gena s nekim malignim hematološkim oboljenjima na području Federacije Bosne i Hercegovine“,

dana 12. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 09:00 sati.
Mr. Elma Fejzić, studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

”Povezanosti HLA antigena sa nekim upalnim reumatskim bolestima kod pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine”,

dana 14. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 
Akademija scenskih umjetnosti

KONKURS
za izbor  u akademsko zvanje:

-    nastavnik (sva umjetničko-nastavna zvanja)  za oblast Audio-vizuelne umjetnosti
-    nastavnik (sva umjetničko-nastavna zvanja) za oblast Produkcija-pola radnog vremena
-    viši asistent (umjetničko-nastavno zvanje) za oblast Audio-vizuelne umjetnosti

Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvrđene čl. 90, tačke c),d) i e) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst  ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13), te uvjete propisane čl. 157.  Statuta Univerziteta u Sarajevu.


 Prilog uz prijavu:
   - biografiju (CV); 
   - ovjerenu kopiju diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
   - spisak umjetničkih radova i programa javno predstavljenih umjetničkih radova iz oblasti
za koju se  vrši izbor;     
  -  podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa postignućima u  oblasti za koju se  vrši izbor;     
  -  stručne kritike za umjetničke radove i
  -  ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u akademsko
zvanje. 

 Prijava, CV i spisak radova, nagrada i priznanja  se dostavljaju u pisanoj i u elektronskoj  
 verziji.


Kandidati su obavezni u svojoj prijavi naznačiti umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju. 
Obrazac prijave može se preuzeti na Akademiji ili sa WEB stranice  www.asu.unsa.ba

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU,  Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 215 277, kontakt osoba Aida Dervišbegović, sekretar Akademije.
 

Datum objave: 06. 07. 2017. g.

 
Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE

Irma Mahmutović, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci
varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste
Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)”
,

dana 17. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 13:00 sati.
Mr. Aner Mešić, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca”,

dana 13. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.

 
Mr. Mirha Pazalja, viša asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Razvoj novog senzora za tiolne spojeve na bazi dihloro-bis[N-fenil-5-halogeno-salicildeniminato-N,O]rutenat (III) kompleksa kao elektron transfer medijatora”,

dana 10. 07. 2017. godine u Amfiteatru Mladen Deželić Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 09:00 sati.

 
Mr. Sabina Dahija, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Primjena vrste Mentha aquatica L. u fitoremedijaciji akvatičnih ekosistema”,

dana 10. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.Asmir Aldžić, MA, viši asistent Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Istraživanje antibiotske rezistencije i pojave multirezistentnih bakterija kod hospitaliziranih pacijenata na području Unsko-sanskog kantona”,

dana 10. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 13:00 sati.

 

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBJAVLJUJE

Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, student III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Prediktori kvaliteta života osoba treće životne dobi poslije ugradnje totalne endoproteze  kuka“

14.07.2017. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 09,00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.
 
Iz Dekanata Fakulteta


Sarajevo, 03.07.2017.

 
Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet

Obavijest


U srijedu 05. 07. 2017. godine sa početkom u 11.00 sati u CEPRES-u sala 1101 (XI sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Ermin Mašić, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Modeli restauracije kopovskih jezera u Federaciji Bosne i Hercegovine“

pred komisijom u sastavu:  

dr. Samir Đug,
doktor bioloških nauka,
vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, predsjednik,

dr. Senka Barudanović,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Ekologija i botanika“, mentorica,

dr. Jelena Rakočević,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
uža naučna oblast: „Algologija“, „Hidrobiologija“ i „Biocenologija“, član,

dr. Sadbera Trožić-Borovac,
doktor bioloških nauka,
redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Hidrobiologija“ i „Zoologija“ rezervni član.
 

 
Šumarski fakultet

O B A V J E Š T E NJ E

 
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. KASIMA PODŽIĆA  pod naslovom: „BORAČKA POPULACIJA I IZGRADNJA MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI“ održat će se u srijedu, 21.06.2017. godine u 10:00 sati, sala 18. na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“, kandidatkinje Sabine Žero, MA, više asistentice Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Tidža Muhić-Šarac, doktor hemijskih nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, predsjednica;
2.    Dr. Jasna Huremović, doktor hemijskih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, mentorica;
3.    Dr. Mustafa Memić, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Analitička hemija, član.


STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 Datum objave: 13. 6. 2017. 

 
Elektrotehnički fakultet

OBAVJEŠTENJE

 
Šumarski fakultet

Objavještenje o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije - Kenan Zahirović

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJE

Mr. sci. Namik Trtak, student III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, održat će prezentaciju Radne verzije doktorske disertacije, pod naslovom:
„Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman“,
dana 07.06.2017. godine (srijeda), u 9,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, u učionici br. 2.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 45 - 55 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC