UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja 

 

Datum objave: 02. 06. 2017. godine

 
Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 02. 06. 2017. godine

 
Katolički Bogoslovni fakultet

Natječaj za izbor akademskog osoblja na KBF-u

 

Datum objave: 31. 05. 2017. godine

 
Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-687-1/'17
Sarajevo, 01.06.2017. godine


OBAVIJEST
I -  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)     Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine      Hasanagić, MA, zaposlene u zvanju više asistentice na Pravnom fakultetu  Univerziteta „Džemal Bijedić“.
II -  Naziv doktorske disertacije:

„Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije :
1. prof. dr Nevenko Misita, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, redovni profesor u penziji, biran i za naučnu oblast Evropsko javno pravo, predsjednik
2. prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica na predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentorica, članica
3. doc. dr Mehmed Hadžić, docent na predmetima naučne oblasti Radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 02.06.2017. do 02.07.2017. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 

 
Farmaceutski fakultet

Javni konkurs za izbor dekana Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 Na osnovu  člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 42/13 i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Vijeća broj: 0101-1358/17 od 12. maja 2017. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu se bira za mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Uvjeti koje kandidat za izbor dekana mora ispunjavati:
• da je državljanin Bosne i Hercegovine,
• da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
• da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
• da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:
  1. biografiju (CV), potpisanu od strane kandidata,
  2. opis naučnog i stručnog rada,
  3. program rada za mandatni period, (štampana i elektronska forma),
  4. uvjerenje o državljanstvu BiH,
  5. odluku o posljednjem izboru u zvanje,
  6. uvjerenje o radnom odnosu na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
  7. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojom kandidat potvrđuje:
     • da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
     • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

8. uvjerenje o nekažnjavanju (da nije starije od šest mjeseci)

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs kandidat predaje na Protokol Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (prizemlje) ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta, Ul.Zmaja od Bosne 8
Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - ZA KOMISIJU – ne otvarati“.
Nepotpuna i neblagovremena prijava se neće uzeti u razmatranje.  

Datum objave: 01. 06. 2017. godine

 
Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisijȃ za ocjenu doktorskih disertacijȃ i korigovanih radnih verzijȃ projektȃ doktorskih disertacijȃ kandidatȃ/kandidatkinjȃ:

1. Mr. Jelena Gaković

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Mediji i politička komunikacija u informacijskom društvu 

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Salih Fočo, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
       
 Članovi:    
1. Dr. Ivo Komšić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Nijaz Ibrulj, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2. Madžida Mašić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka  

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Fehim Nametak, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:    
1. Dr. Munir Mujić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Alena Ćatović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
 
3. Mr. Enes Omerović

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941)

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:    
1. Dr. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

4. Dženan Dautović, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:    
1. Dr. Pejo Ćošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Esad Kurtović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

5. Edin Veletovac, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Provncija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justinijana (493. – 565. god.)

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Salmedin Mesihović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

 Članovi:    
1. Dr. Enver Imamović, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Drago Župarić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

6. Mirza Džananović, MA

 NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Urbanizacija Novog Travnika od 1949. do 1979. godine u kontekstu razvoja socijalističkih gradova u Bosni i Hercegovini

 KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:    
1. Dr. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2. Dr. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJȂ ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJȂ PROJEKTȂ DOKTORSKIH DISERTACIJȂ KANDIDATȂ: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 31. 5. do  29. 6. 2017. godine.

Datum objave: 31. 05. 2017. godine

 

 
Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i članova 50. i 51. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-3594/17 od 24. 05. 2017. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

• broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............................1

1. Uvjeti za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata:
    a) da je državljanin BiH,
    b)da je stariji od osamnaest (18) godina,
    c) da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,
    d) da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
    e) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
     f) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

3. Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
      - uvjerenje o državljanstvu BiH,
      - izvod iz matične knjige rođenih,
       - potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
      - potvrdu Skupštine Studentskog parlamenta o članstvu u Skupštini,
      - potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  

Datum objave: 29.05.2017. godine

 
Građevinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Hate Milišić, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“  i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.    Dr Zoran Milašinović, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik,
2.    Dr Roko Andričević, redovni profesor Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, član i mentor,
3.    Dr Emina Hadžić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, član.

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA HEMIJE
PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE


Mr. sci. Mirsad Panjeta, student III ciklusa  studija
na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV), pod naslovom:

„Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima”,dana 24. 05. 2017. godine (srijeda) u Sali 229/II Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.

 
Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

D O P U N U

Teksta konkursa za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, objavljenog 18.05.2017.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Dopuna se odnosi na poziciju broj 3., koja sada glasi:
3.    Nastavnik u sva zvanja na nastavnim predmetima Farmaceutska hemija I i Farmaceutska hemija II -1 izvršilac

Ostali tekst konkursa ostaje nepromijenjen.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 56 - 66 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC