UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-3127/17, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da će:

MR. SCI. DR. AMELA DERVIŠEVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA ANTIOKSIDATIVNIH I ANTIINFLAMATORNIH UČINAKA ALFA-TOKOFEROLA I GAMA-TOKOTRIENOLA KOD ŠTAKORA SA INDUCIRANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM»

u četvrtak, 25. maja/svibnja 2017. godine, u 13 sati u amfiteatru „Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

 
Farmaceutski fakultet

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Datum objave: 18. 05. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - prečišćeni tekst - i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu broj: 01-1515/17 od  18.04. 2017. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu  objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta  sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu se bira na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uslovi koje kandidat za dekana mora ispunjavati:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.    da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
3.   da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Fakultetu sporta i  tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
4.   da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:

1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata;
2.    opis naučnog i stručnog rada;
3.    program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),
4.    Uvjerenje o državljanstvu BiH;
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje;
6.    uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu sa     punim radnim vremenom;
7.    potpisane i ovjerene izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojima kandidat potvrđuje:

a)   da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b)   da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo  kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu: Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

1.)    Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1356-1/17 od 28.03.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine

K O N K U R S

Za izbor  i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diploma o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
2.)    Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje


K O N K U R S

Za izbor radnika za poslove – Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja (u sezoni grijanja) i portirsko čuvarski poslove van sezone grijanja – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
Pored općih zakonskih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete: SSS-tehničkog usmjerenja i položen stručni ispit za rukovaoca kotlovskog postrojenja centralnog grijanja).
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za poslove Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja i portirsko čuvarske poslove”.

Konkursi ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJA

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Fakultet zdravstvenih studija

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ za četvrtak 18. 05. 2017. godine u 11 sati u Sali br. 8 /prizemlje/ Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2361/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zoran Milašinović, predsjednik
2.    Prof. dr Roko Andričević, član
3.    Prof. dr Emina Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta.

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i viših asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Datum objave: 11. 05. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

Mr. sci. Safeta Redžić, viša asistentica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina“

dana 15.05.2017. godine u Amfiteatru Mladen Deželić, ulica Zmaja od Bosne 35,
sa početkom u 14:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)“, kandidatkinje Irme Mahmutović, MA, studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:
1.    Dr. Sonja Šiljak Yakovlev, doktor bioloških nauka, naučna savjetnica Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS) Univerzitet Marie i Piere Curie (Paris VI) i Univerzitet-Jug (Paris XI), uža naučna oblast: „Citogenetika“, „Evolucija“, „Oganizacija genoma“, „Molekularna filogenija“ i „Palinologija“, predsjednica,
2.    Dr. Edina Muratović,  doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, mentorica,
3.    Dr. Faruk Bogunić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast - izbor na predmete „Botanika“ i „Sistematika biljaka“, mentor,
4.    Dr. Dubravka Šoljan, doktor bioloških nauka, professor emeritus Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“, član,
5.    Dr. Lada Lukić Bilela, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 67 - 77 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC