UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Competiton Calls
Medicinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-3127/17, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da će:

MR. SCI. DR. AMELA DERVIŠEVIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«PROCJENA ANTIOKSIDATIVNIH I ANTIINFLAMATORNIH UČINAKA ALFA-TOKOFEROLA I GAMA-TOKOTRIENOLA KOD ŠTAKORA SA INDUCIRANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM»

u četvrtak, 25. maja/svibnja 2017. godine, u 13 sati u amfiteatru „Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

 
Farmaceutski fakultet
There are no translations available

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Datum objave: 18. 05. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
There are no translations available

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
There are no translations available

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - prečišćeni tekst - i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu broj: 01-1515/17 od  18.04. 2017. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu  objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta  sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu se bira na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uslovi koje kandidat za dekana mora ispunjavati:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.    da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
3.   da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Fakultetu sporta i  tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
4.   da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:

1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata;
2.    opis naučnog i stručnog rada;
3.    program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),
4.    Uvjerenje o državljanstvu BiH;
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje;
6.    uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu sa     punim radnim vremenom;
7.    potpisane i ovjerene izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojima kandidat potvrđuje:

a)   da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b)   da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo  kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu: Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet
There are no translations available

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

1.)    Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1356-1/17 od 28.03.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine

K O N K U R S

Za izbor  i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diploma o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
2.)    Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje


K O N K U R S

Za izbor radnika za poslove – Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja (u sezoni grijanja) i portirsko čuvarski poslove van sezone grijanja – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
Pored općih zakonskih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete: SSS-tehničkog usmjerenja i položen stručni ispit za rukovaoca kotlovskog postrojenja centralnog grijanja).
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za poslove Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja i portirsko čuvarske poslove”.

Konkursi ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 
Fakultet zdravstvenih studija
There are no translations available

OBAVJEŠTENJA

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Fakultet zdravstvenih studija
There are no translations available

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet
There are no translations available

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ za četvrtak 18. 05. 2017. godine u 11 sati u Sali br. 8 /prizemlje/ Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2361/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zoran Milašinović, predsjednik
2.    Prof. dr Roko Andričević, član
3.    Prof. dr Emina Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta.

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i viših asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Datum objave: 11. 05. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

Mr. sci. Safeta Redžić, viša asistentica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina“

dana 15.05.2017. godine u Amfiteatru Mladen Deželić, ulica Zmaja od Bosne 35,
sa početkom u 14:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)“, kandidatkinje Irme Mahmutović, MA, studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:
1.    Dr. Sonja Šiljak Yakovlev, doktor bioloških nauka, naučna savjetnica Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS) Univerzitet Marie i Piere Curie (Paris VI) i Univerzitet-Jug (Paris XI), uža naučna oblast: „Citogenetika“, „Evolucija“, „Oganizacija genoma“, „Molekularna filogenija“ i „Palinologija“, predsjednica,
2.    Dr. Edina Muratović,  doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, mentorica,
3.    Dr. Faruk Bogunić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast - izbor na predmete „Botanika“ i „Sistematika biljaka“, mentor,
4.    Dr. Dubravka Šoljan, doktor bioloških nauka, professor emeritus Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“, član,
5.    Dr. Lada Lukić Bilela, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 67 - 77 of 355

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC