UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Institut za jezik

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) u vezi sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16), te Odluke Vijeća Instituta  za jezik broj: 01-332-2/17 od 03.04.2017. godine, Vijeće Instituta raspisuje


K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA JEZIK


Raspisuje se konkurs za izbor direktora Instituta za jezik.
Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:
Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH;
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora Instituta;
Pored  navedenih općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, moraju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete i to:
 - VSS - filozofski fakultet, ili drugi fakultet sa odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik
naučni stepen dr. lingvističkih ili filoloških nauka, uža oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik, zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik;
- da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje;
- da je priznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta;
- da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u struci;
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
- da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
- da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktora.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.    biografija i bibliografija;
2.    program rada za mandatni period;
3.    Diploma o završenom fakultetu;
4.    Uvjerenje o državljanstvu;
5.    Uvjerenje ili potvrda o sticanju zvanja doktora nauka,;
6.    Odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;
7.     potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu;
8.     Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 mjeseca;
9.     potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a)  da  se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
b)  da nije  politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
c)  da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
       d)  izjavu da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktor.

Kandidat koji bude imenovan na funkciju direktora je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) i Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Kandidati su dužni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na preporučeno na adresu Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo sa naznakom:

„PRIJAVA NA K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA- NE OTVARAJ„

 

 
Akademija scenskih umjetnosti

r a s p i s u j e 


                K O N K U R S
              
za imenovanje  dekana Akademije za mandatni period  od 4 godine,
2017. – 2021.

 
Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni na Akademiji, sa punim radnim vremenom,  u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji imaju uspješne rezultate u nastavi, umjetničkom odnosno naučnom radu i koji predlože prihvatljiv program za mandatni period za koji konkurišu.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti:
- biografiju
- program rada za mandatni period
- odluka o izboru u zvanje vanrednog/redovnog profesora
- potvrdu o radnom odnosu s punim radnim vremenom

Konkurs je otvoren 15  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:
Akademija scenskih umjetnosti,
Obala Kulina bana 11,
71 000 Sarajevo,
sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor dekana".


 Datum objave: 14. 04. 2017. godine

 
Pravni fakultet

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hasanagić, MA pod naslovom „Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“ za srijedu 26. 04. 2017. godine u 13 sati u prostoru Katedre za državno i međunarodno javno pravo.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hasanagić, MA pod naslovom „Mjere zapošljavanja u pravnom sistemu Evropske unije“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2351/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Dr Nevenko Misita, profesor emeritus, predsjednik
2.    Prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić, član
3.    Doc. Dr Mehmed Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.

 
Pravni fakultet

O B A V I J E S T

DOKTORSKA DISERTACIJA - III CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se zainteresirani da će na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mr Jasmina Ćosić Dedović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Ispitivanje svjedoka u krivičnom postupku“.
Odbrana je javna, istoj se može prisustvovati a zakazana je za 25.05.2017. godine u 13 sati u Sali za sjednice, II sprat, lijevo.

                           
             SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

 
Elektrotehnički fakultet

OBAVJEŠTENJE

 
Filozofski fakultet

OBAVJEŠTENJA

 

OBAVJEŠTENJE

 
Fakultet političkih nauka

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata JASMINA PECE, MA,  pod naslovom: „KONTROVERZE AKULTURACIONIH PROCESA U HERCEGOVINI NAKON 1992. GODINE“ održat će se u petak, 21.04.2017. godine u 13,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

   

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. ŽELJKA JOSIĆA,  pod naslovom: „IZVRŠNA VLAST U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE TIJEKOM POSTSOCIJALISTIČKE TRANZICIJE“ održat će se u srijedu, 19.04.2017. godine u 15,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

   
O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata DRAŽENA BARBARIĆA, MA  pod naslovom: „METAPOLITIZACIJA PROSTORA – PRILOG DEKONSTRUKCIJI PROSTORNIH DISKURSA I PRAKSI“ održat će se u petak, 14. 04. 2017. godine u 9,30 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

   
Služba za doktorske studije

 
Prirodno-matematički fakultet

OBAVJEŠTENJE


Sabina Žero, MA, studentica III ciklusa hemije na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV), pod naslovom:

”Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka”,

dana 24. aprila 2017. godine (ponedjeljak) u predavaoni biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 08:15 sati.

 
Prirodno-matematički fakultet

OBAVJEŠTENJA o korigovanim verzijama

 

Datum objave: 08. 04. 2017. godine 

 
Filozofski fakultet

KONKURS za izbor

 

Datum objave: 08. 04. 2017. godine 

 
Veterinarski fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 06. 04. 2017. godine

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 78 - 88 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC