UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJE
studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
 Fakulteta zdravstvenih studija


Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija Radne verzije doktorske disertacije predviđena u srijedu 05.04.2017. godine, s početkom u 09,00 sati,  na Fakultetu zdravstvenih studija, u učionici broj 2. prema utvrđenom rasporedu:
1.    Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,00 – 9,45 sati,
2.    Dženana Hrustemović, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,45 – 10,30 sati,
3.    Slavica Janković, mr. fizikalne terapije, 10,30 -11,15 sati,
4.    Nino Hasanica, mr zdravstvene njege i menadžmenta, 11,15 – 12,00 sati,
5.    Adnan Mujezinović, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.00 – 12,45,
6.    Nizama Rudić-Aliefendić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.45 – 13,30 sati.

Uz saglasnost Prodekanese za III ciklus studija, prof. dr Emire Švrake.
 
oordinator za organizaciju i unapređenje nastave za III ciklus studija
Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović 

 
Pravni fakultet

Konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 31.03.2017. godine

 
Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE - Izvještaj komisije

 
Muzička akademija

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Emina Smolović, docent na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru - violina Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta

MENTOR NA UMJETNIČKOM PROJEKTU: red. prof. mr. Angel Stankov

MENTOR ZA PISANI RAD: van. prof. dr. Senad Kazić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:    dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
Članovi:            dr. Senad Kazić, vanredni profesor         
                           mr. Angel Stankov, redovni profesor
                           mr. Violeta Smailović Huart, redovni profesor
                           mr. Anđelko Krpan, redovni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE (PISANOG DIJELA) DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine


Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Naida Hukić, viši asistent na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora

MENTOR: van. prof. dr. Refik Hodžić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:  dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus
Članovi:          dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
                        dr. Sanda Dodik, vanredni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine

 
Muzička akademija

OBAVJEŠTAVA


U petak, 10. 03. 2017. godine u 15:30 sati
u Kabinetu br. 15 Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

mr. Emina Smolović

docentica na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju pisanog dijela doktorske disertacije pod naslovom:

„Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir
Wolfganga Amadeusa Mozarta“


Komisiju sačinjavaju:

1.    Van. prof. dr. Refik Hodžić – predsjednik, Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2.    Van. prof. dr. Senad Kazić – član (mentor za pisani rad), Oblast solfeggio, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3.    Red. prof. mr. Angel Stankov– član (mentor za umjetnički projekat), Oblast violina, Nacionalna muzička akademija „Pančo Vladigerov“, Sofija, Bugarska;
4.    Red. prof. mr. Violeta Smailović Huart – Oblast violina, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
5.    Red. prof. mr. Anđelko Krpan – član, Oblast violina, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu.

U četvrtak, 09. 03. 2017. godine u 12:00 sati u Maloj Sali
Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

mr. Naida Hukić

viša asistentica na predmetu Harmonija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“

Komisiju sačinjavaju:
1. Dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus – predsjednik, Muzički oblici i stilovi,  Analiza muzičkog djela, Aspekti muzike 20. stoljeća,  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2. Van. prof. dr. Refik Hodžić – član (mentor), Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3. Van. prof. dr. Sanda Dodik – član, Umjetničko-teorijske discipline: Harmonija s harmonijskom analizom i Analiza muzičkog djela,  Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 
Prirodno-matematički fakultet

Obavijest


U ponedjeljak 20. 03. 2017. godine sa početkom u 9.00 sati u CIR-u sala 721 (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Mešić Aner student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca“

Komisija u sastavu:
dr. Hilada Nefić,

doktor bioloških nauka,
redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika“ i „Klinička biologija“, predsjednik

dr. Radovan Komel,
doktor biohemijskih nauka,

redovni profesor Medicinskog fakulteta u Ljubljani, uža naučna oblast: „Biohemija i molekularna biologija“, mentor

dr. Izet Eminović,
doktor bioloških nauka,

redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biomedicina“ i „Genetika“, mentor

dr. Lada Lukić-Bilela,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član

dr. Lejla Pojskić,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast: „Biotehnologija“, član

 
Prirodno-matematički fakultet

Obavijest


U utorak 04. 04. 2017. godine sa početkom u 13.30 sati u CIR-u sala 721 (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Irma Mahmutović, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:


„Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)“


pred komisijom u sastavu:  

dr. Sonja Šiljak Yakovlev,
doktor bioloških nauka,

naučna savjetnica Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS) Univerzitet Marie i Piere Curie (Paris VI) i Univerzitet-Jug (Paris XI),
uža naučna oblast: „Citogenetika“, „Evolucija“, „Oganizacija genoma“,
„Molekularna filogenija“ i „Palinologija“, predsjednica,

dr. Edina Muratović,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, mentorica,

dr. Faruk Bogunić,
doktor bioloških nauka,

vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast:izbor na predmete „Botanika“ i „Sistematika biljaka“, mentor,

dr. Dubravka Šoljan
doktor bioloških nauka,

professor emeritus Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Botanika“, rezervni član,

dr. Lada Lukić-Bilela,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina“, kandidatkinje mr. Safete Redžić, više asistentice Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

Dr. Emira Kahrović, doktor hemijskih nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Anorganska hemija,  predsjednica;
Dr. Emir Turkušić, doktor hemijskih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Opšta hemija, mentor;
Dr. Amira Čopra-Janićijević, doktor hemijskih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Organska hemija i Biohemija, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 

Datum objave: 13. 03. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet


Obavijest


U srijedu 22. 03. 2017. godine sa početkom u 14.30 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Amela Šahović studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Ispitivanje povezanosti HLA gena s nekim malignim hematološkim oboljenjima na području Federacije Bosne i Hercegovine“

Komisija u sastavu:
dr. Kasim Bajrović,

doktor bioloških nauka,
redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika i biotehnologija“, predsjednik

dr. Hilada Nefić,
doktor bioloških nauka,

redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika“ i „Klinička biologija“, mentor

dr. Izet Eminović,
doktor bioloških nauka,

redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Biomedicina“ i „Genetika“, član

Datum objave: 13. 03. 2017. godine

 
Filozofski fakultet

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

1.    Melinda Botalić, MA

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan 

            KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

        Predsjednik: Dr. Alena Ćatović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
              Članovi:    
1.    Dr. Fehim Nametak, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Sanjin Kodrić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

   
MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 7. 3. do  6. 4. 2017. godine.
 

 
Građevinski fakultet

KONKURS za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 89 - 99 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC