UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Competiton Calls
Fakultet zdravstvenih studija
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE
studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
 Fakulteta zdravstvenih studija


Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija Radne verzije doktorske disertacije predviđena u srijedu 05.04.2017. godine, s početkom u 09,00 sati,  na Fakultetu zdravstvenih studija, u učionici broj 2. prema utvrđenom rasporedu:
1.    Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,00 – 9,45 sati,
2.    Dženana Hrustemović, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,45 – 10,30 sati,
3.    Slavica Janković, mr. fizikalne terapije, 10,30 -11,15 sati,
4.    Nino Hasanica, mr zdravstvene njege i menadžmenta, 11,15 – 12,00 sati,
5.    Adnan Mujezinović, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.00 – 12,45,
6.    Nizama Rudić-Aliefendić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.45 – 13,30 sati.

Uz saglasnost Prodekanese za III ciklus studija, prof. dr Emire Švrake.
 
oordinator za organizaciju i unapređenje nastave za III ciklus studija
Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović 

 
Pravni fakultet
There are no translations available

Konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 31.03.2017. godine

 
Medicinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE - Izvještaj komisije

 
Muzička akademija
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Emina Smolović, docent na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru - violina Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta

MENTOR NA UMJETNIČKOM PROJEKTU: red. prof. mr. Angel Stankov

MENTOR ZA PISANI RAD: van. prof. dr. Senad Kazić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:    dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
Članovi:            dr. Senad Kazić, vanredni profesor         
                           mr. Angel Stankov, redovni profesor
                           mr. Violeta Smailović Huart, redovni profesor
                           mr. Anđelko Krpan, redovni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE (PISANOG DIJELA) DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine


Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Naida Hukić, viši asistent na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora

MENTOR: van. prof. dr. Refik Hodžić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:  dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus
Članovi:          dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
                        dr. Sanda Dodik, vanredni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine

 
Muzička akademija
There are no translations available

OBAVJEŠTAVA


U petak, 10. 03. 2017. godine u 15:30 sati
u Kabinetu br. 15 Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

mr. Emina Smolović

docentica na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju pisanog dijela doktorske disertacije pod naslovom:

„Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir
Wolfganga Amadeusa Mozarta“


Komisiju sačinjavaju:

1.    Van. prof. dr. Refik Hodžić – predsjednik, Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2.    Van. prof. dr. Senad Kazić – član (mentor za pisani rad), Oblast solfeggio, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3.    Red. prof. mr. Angel Stankov– član (mentor za umjetnički projekat), Oblast violina, Nacionalna muzička akademija „Pančo Vladigerov“, Sofija, Bugarska;
4.    Red. prof. mr. Violeta Smailović Huart – Oblast violina, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
5.    Red. prof. mr. Anđelko Krpan – član, Oblast violina, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu.

U četvrtak, 09. 03. 2017. godine u 12:00 sati u Maloj Sali
Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

mr. Naida Hukić

viša asistentica na predmetu Harmonija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora“

Komisiju sačinjavaju:
1. Dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus – predsjednik, Muzički oblici i stilovi,  Analiza muzičkog djela, Aspekti muzike 20. stoljeća,  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
2. Van. prof. dr. Refik Hodžić – član (mentor), Harmonija, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu;
3. Van. prof. dr. Sanda Dodik – član, Umjetničko-teorijske discipline: Harmonija s harmonijskom analizom i Analiza muzičkog djela,  Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

Obavijest


U ponedjeljak 20. 03. 2017. godine sa početkom u 9.00 sati u CIR-u sala 721 (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Mešić Aner student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca“

Komisija u sastavu:
dr. Hilada Nefić,

doktor bioloških nauka,
redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika“ i „Klinička biologija“, predsjednik

dr. Radovan Komel,
doktor biohemijskih nauka,

redovni profesor Medicinskog fakulteta u Ljubljani, uža naučna oblast: „Biohemija i molekularna biologija“, mentor

dr. Izet Eminović,
doktor bioloških nauka,

redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biomedicina“ i „Genetika“, mentor

dr. Lada Lukić-Bilela,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član

dr. Lejla Pojskić,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast: „Biotehnologija“, član

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

Obavijest


U utorak 04. 04. 2017. godine sa početkom u 13.30 sati u CIR-u sala 721 (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Irma Mahmutović, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:


„Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)“


pred komisijom u sastavu:  

dr. Sonja Šiljak Yakovlev,
doktor bioloških nauka,

naučna savjetnica Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS) Univerzitet Marie i Piere Curie (Paris VI) i Univerzitet-Jug (Paris XI),
uža naučna oblast: „Citogenetika“, „Evolucija“, „Oganizacija genoma“,
„Molekularna filogenija“ i „Palinologija“, predsjednica,

dr. Edina Muratović,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, mentorica,

dr. Faruk Bogunić,
doktor bioloških nauka,

vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast:izbor na predmete „Botanika“ i „Sistematika biljaka“, mentor,

dr. Dubravka Šoljan
doktor bioloških nauka,

professor emeritus Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Botanika“, rezervni član,

dr. Lada Lukić-Bilela,
doktor bioloških nauka,

vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina“, kandidatkinje mr. Safete Redžić, više asistentice Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

Dr. Emira Kahrović, doktor hemijskih nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Anorganska hemija,  predsjednica;
Dr. Emir Turkušić, doktor hemijskih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Opšta hemija, mentor;
Dr. Amira Čopra-Janićijević, doktor hemijskih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Organska hemija i Biohemija, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 

Datum objave: 13. 03. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet


Obavijest


U srijedu 22. 03. 2017. godine sa početkom u 14.30 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Amela Šahović studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Ispitivanje povezanosti HLA gena s nekim malignim hematološkim oboljenjima na području Federacije Bosne i Hercegovine“

Komisija u sastavu:
dr. Kasim Bajrović,

doktor bioloških nauka,
redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika i biotehnologija“, predsjednik

dr. Hilada Nefić,
doktor bioloških nauka,

redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika“ i „Klinička biologija“, mentor

dr. Izet Eminović,
doktor bioloških nauka,

redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Biomedicina“ i „Genetika“, član

Datum objave: 13. 03. 2017. godine

 
Filozofski fakultet
There are no translations available

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

1.    Melinda Botalić, MA

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan 

            KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

        Predsjednik: Dr. Alena Ćatović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
              Članovi:    
1.    Dr. Fehim Nametak, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Sanjin Kodrić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

   
MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 7. 3. do  6. 4. 2017. godine.
 

 
Građevinski fakultet
There are no translations available

KONKURS za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 89 - 99 of 355

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC