UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Mašinski fakultet

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Mirsada Čakal, nastavnica tehničkog odgoja i kulture življenja u JU Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece ,,Mjedenica” u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija -"Obnovljivi izvori energije i okolinske tehnologije" Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Procjena kontaminacije tla javnih  dječijih  parkova teškim metalima”,
dana 16.03.2017. godine u sali 101/I Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište br. 9, sa početkom u 12:00 sati.
Odbrana doktorske disertacije je javna.

 
Filozofski fakultet

KONKURS za izbor
 

Datum objave: 2. 3. 2017. godine.

 
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
1. Mr. Amre Hasečić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: NUMERIČKO MODELIRANJE PRENOSA TOPLOTE ZRAČENJEM U VIŠEFAZNIM TOKOVIMA SA SLOBODNOM POVRŠINOM

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Dunja Martinović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
1. Dr. Armin Teskeredžić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Samir Muzaferija, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 28.01.2017. do 28.02.2017. godine.

 
Institut za jezik

KONKURS za izbor u zvanje

Raspisuje se konkurs za  izbor u zvanje:
-     naučni saradnik za oblast lingvistike – bosanski, hrvatski, srpski jezik (Odjeljenje za standardni jezik) – 1 izvršilac

Uvjeti konkursa:
Pored Općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16).
Za izbor u zvanje naučnog saradnika uvjeti su:
-    visoka stručna sprema (oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik);
-    naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
-    najmanje tri naučna rada  iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
-    pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Potrebna dokumentacija:
-    Prijava na konkurs;
-    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
-    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
-    Dokaz o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
-    Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
-    Rješenje o nostrifikaciji gore navedene  diplome, original ili ovjerena kopija;
-    Dokaze da su radovi objavljeni;
-    Biografija i  bibliografija.
Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.   
Prijavu dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
Prirodno-matematički fakultet

Obavijest


U petak 03. 03. 2017. godine sa početkom u 10.00 sati u sali Centra za ihtiologiju i ribarstvo (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Sabina Dahija, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Primjena vrste Mentha aquatica L. u fitoremedijaciji akvatičnih ekosistema“

pred komisijom u sastavu:  
•    dr. Adisa Parić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblast: „Funkcionalna biologija“ i „Biologija ćelije“, predsjednica,
•    dr. Samir Đug, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, mentor,
•    dr. Edina Muratović, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“,mentor,
•    dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Ekologija“ i „Botanika“, rezervni član.

 

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA HEMIJE
PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE
Mr. sci. Mirha Pazalja, studentica III ciklusa hemije u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju svoje radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV),  pod naslovom:

”Razvoj novog senzora za tiolne spojeve na bazi dihloro-bis[N-fenil-5-halogeno-salicildeniminato-N,O]rutenat(III) kompleksa kao elektron transfer medijatora”,

dana 17. februara 2017. godine (petak) u predavaoni biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 11:00 sati.
 

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika

Datum objave: 09. 02. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 06. 02. 2017. godine.

 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 KONKURS za izbor nastavnika 

 
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
1. Mr. Amre Hasečić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: NUMERIČKO MODELIRANJE PRENOSA TOPLOTE ZRAČENJEM U VIŠEFAZNIM TOKOVIMA SA SLOBODNOM POVRŠINOM
KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Dunja Martinović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
1. Dr. Armin Teskeredžić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Samir Muzaferija, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 28.01.2017. do 28.02.2017. godine.

 

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5789/16. od 05. 12. 2016.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-57/17 od  28.12.2016.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S


za izbor akademskog osoblja

I
Za izbor nastavnika u sva naučnonastavna zvanja i to:

1.Naučna oblast:

- “Kriminalistika”            1 izvršilac  (puno radno vrijeme)   

II
Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene u članu 89. i 93. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, iz oblasti za koju se vrši izbor;
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova kao i same radove (U skladu sa članom 94. Zakona
o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst, radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne baze podataka, koje su definirane u Registru publikacija Univerziteta u Sarajevu, smatraće se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja; Rad objavljen u publikaciji koju ne prate međunarodne baze smatra se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja, pod uvjetom da je recenziran od najmanje dva recenzenta o čemu kandidat dostavlja dokaz prilikom predaje prijave na konkurs za izbor u zvanje);
•    ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
•    kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
•    kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom  najmanje       
              jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri                 
              godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na    
              koji su birani;
•    dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u
              odgovarajuće akademsko zvanje;
•    dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

Kandidati su dužni da dostave i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuju.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:    
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br.  8.
(sa naznakom za Konkurs).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +387 33 561 201 ili e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 100 - 110 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC