UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Competiton Calls
Mašinski fakultet
There are no translations available

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Mirsada Čakal, nastavnica tehničkog odgoja i kulture življenja u JU Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece ,,Mjedenica” u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija -"Obnovljivi izvori energije i okolinske tehnologije" Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Procjena kontaminacije tla javnih  dječijih  parkova teškim metalima”,
dana 16.03.2017. godine u sali 101/I Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište br. 9, sa početkom u 12:00 sati.
Odbrana doktorske disertacije je javna.

 
Filozofski fakultet
There are no translations available

KONKURS za izbor
 

Datum objave: 2. 3. 2017. godine.

 
Mašinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
1. Mr. Amre Hasečić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: NUMERIČKO MODELIRANJE PRENOSA TOPLOTE ZRAČENJEM U VIŠEFAZNIM TOKOVIMA SA SLOBODNOM POVRŠINOM

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Dunja Martinović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
1. Dr. Armin Teskeredžić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Samir Muzaferija, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 28.01.2017. do 28.02.2017. godine.

 
Institut za jezik
There are no translations available

KONKURS za izbor u zvanje

Raspisuje se konkurs za  izbor u zvanje:
-     naučni saradnik za oblast lingvistike – bosanski, hrvatski, srpski jezik (Odjeljenje za standardni jezik) – 1 izvršilac

Uvjeti konkursa:
Pored Općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16).
Za izbor u zvanje naučnog saradnika uvjeti su:
-    visoka stručna sprema (oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik);
-    naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
-    najmanje tri naučna rada  iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
-    pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Potrebna dokumentacija:
-    Prijava na konkurs;
-    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
-    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
-    Dokaz o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
-    Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
-    Rješenje o nostrifikaciji gore navedene  diplome, original ili ovjerena kopija;
-    Dokaze da su radovi objavljeni;
-    Biografija i  bibliografija.
Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.   
Prijavu dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

Obavijest


U petak 03. 03. 2017. godine sa početkom u 10.00 sati u sali Centra za ihtiologiju i ribarstvo (VII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Sabina Dahija, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Primjena vrste Mentha aquatica L. u fitoremedijaciji akvatičnih ekosistema“

pred komisijom u sastavu:  
•    dr. Adisa Parić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblast: „Funkcionalna biologija“ i „Biologija ćelije“, predsjednica,
•    dr. Samir Đug, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, mentor,
•    dr. Edina Muratović, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“,mentor,
•    dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Ekologija“ i „Botanika“, rezervni član.

 

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA HEMIJE
PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE
Mr. sci. Mirha Pazalja, studentica III ciklusa hemije u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju svoje radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV),  pod naslovom:

”Razvoj novog senzora za tiolne spojeve na bazi dihloro-bis[N-fenil-5-halogeno-salicildeniminato-N,O]rutenat(III) kompleksa kao elektron transfer medijatora”,

dana 17. februara 2017. godine (petak) u predavaoni biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 11:00 sati.
 

 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika

Datum objave: 09. 02. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
There are no translations available

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

Datum objave: 06. 02. 2017. godine.

 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
There are no translations available

 KONKURS za izbor nastavnika 

 
Mašinski fakultet
There are no translations available

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
1. Mr. Amre Hasečić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: NUMERIČKO MODELIRANJE PRENOSA TOPLOTE ZRAČENJEM U VIŠEFAZNIM TOKOVIMA SA SLOBODNOM POVRŠINOM
KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Dunja Martinović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
1. Dr. Armin Teskeredžić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Samir Muzaferija, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 28.01.2017. do 28.02.2017. godine.

 

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
There are no translations available

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5789/16. od 05. 12. 2016.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-57/17 od  28.12.2016.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S


za izbor akademskog osoblja

I
Za izbor nastavnika u sva naučnonastavna zvanja i to:

1.Naučna oblast:

- “Kriminalistika”            1 izvršilac  (puno radno vrijeme)   

II
Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene u članu 89. i 93. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, iz oblasti za koju se vrši izbor;
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova kao i same radove (U skladu sa članom 94. Zakona
o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst, radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne baze podataka, koje su definirane u Registru publikacija Univerziteta u Sarajevu, smatraće se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja; Rad objavljen u publikaciji koju ne prate međunarodne baze smatra se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja, pod uvjetom da je recenziran od najmanje dva recenzenta o čemu kandidat dostavlja dokaz prilikom predaje prijave na konkurs za izbor u zvanje);
•    ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
•    kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
•    kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom  najmanje       
              jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri                 
              godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na    
              koji su birani;
•    dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u
              odgovarajuće akademsko zvanje;
•    dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

Kandidati su dužni da dostave i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuju.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:    
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br.  8.
(sa naznakom za Konkurs).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +387 33 561 201 ili e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 100 - 110 of 355

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC