UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama

 

 


 

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu je koordinacijsko tijelo u sastavu Univerziteta u Sarajevu koje doprinosi stvaranju društva kojem svaka osoba pripada, u kojem on/ona uzima aktivno učešće, te koje je spremno pružiti podršku studentima sa posebnim potrebama putem:

   uspostavljanja i održavanja partnerstva sa fakultetima i akademskim osobljem,
 
promicanja svijesti na Univerzitetu o pitanjima studenata sa posebnim potrebama,
 
davanja smjernica u vezi sa politikom i procedurama na Univerzitetu koje osiguravaju punu participaciju studenata sa posebnim potrebama u svim aspektima studentskog života.

Zadatak Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu jeste osigurati da studenti sa posebnim potrebama imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima. Ured pruža priliku studentima sa posebnim potrebama da ostvare svoj puni potencijal tako što:

  koordinira aktivnosti akademske prilagodbe i servisa za podršku,
 
promiče samostalnost i samozastupanje,
 
pruža informacije i upućuje na odgovarajuće izvore.

Kroz svoje aktivnosti Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama će potaknuti studente sa posebnim potrebama da postanu odgovorne osobe koje mogu donositi vlastite odluke, rješavati svoje probleme i zastupati svoje interese.

 

Adresa Ureda:
Filozofski fakultet u Sarajevu,
Franje Račkog 1 (soba br. 8),
71000 Sarajevo,
br. tel.: +38733/253-290,
e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 

Za studente


Kako nastaju posebne potrebe?

Posebne potrebe nastaju kao posljedica kompleksnih interakcija ličnih faktora i utjecaja sredine, a također se mogu shvatiti kao neka vrsta sukoba između emocionalnih i socijalnih zahtijeva i zahtijeva važnih za studiranje koji su postavljeni pred osobu. Sve osobe se razlikuju po svojim fizičkim i intelektualnim sposobnostima, vještinama, znanju, ponašanju i svojoj ličnosti. Te razlike nastaju kao rezultat različitih iskustava, kulturne sredine i drugih faktora koji utječu na određenu osobu.


Ko su studenti sa posebnim potrebama?

Studenti sa posebnim potrebama čine jednu heterogenu skupinu koja uključuje studente sa fizičkim invaliditetom/teškoćama, studente sa oštećenjem sluha, studente sa oštećenjem vida, studente sa mentalnim teškoćama, studente sa govornim i jezičkim teškoćama, studente sa hroničnim bolestima, studente koji pripadaju etničkim manjinama, akademski ugrožene studente, studente sa niskim socio-ekonomskim statusom, studente koji su doživjeli traume, nasilje i sl.


Za nastavnike


U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik“, br. 59/07), visokoškolske institucije ne smiju diskriminirati studente na bilo kojoj osnovi, uključujući invaliditet. Visokoškolske ustanove ne smiju pružati studentima sa invaliditetom/teškoćama nepovoljniji tretman od onoga koji pružaju ostalim studentima, te su obavezni da osiguraju svim studentima odgovarajući smještaj i uvjete koji će spriječiti njihovo dovođenje u nepovoljan položaj.


Studenti trebaju biti tretirani sa poštovanjem, objektivno, otvoreno i pravedno, te u skladu sa etičkim principima. U slučaju da neko od nastavnika bude upoznat sa privatnošću studenta, trebao bi se ponašati strogo povjerljivo. Akademsko osoblje može pružiti podršku studentima sa posebnim potrebama ukoliko su studenti ohrabreni da iskažu svoje potrebe, te u koordinaciji sa Uredom za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu. Studentima sa posebnim potrebama pruža se pomoć prilikom rješavanja specifičnih problema sa kojima se mogu susresti prilikom studiranja.


U slučaju da nastavnik treba savjet ili pomoć u pogledu pružanja potpore studentima sa posebnim potrebama, a sve u cilju stvaranja uvjeta i poticaja za njihovo nesmetano studiranje, može kontaktirati Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu.

Ured je nastao kao rezultat implementacije Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama“ („Equal Opportunities for Students with Special Needs in Higher Education“ – EQOPP, No. 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES).


Više o projektu


EQOPP projekat u okviru Tempus programa ima za cilj poboljšanje uvjeta studiranja za studente sa posebnim potrebama na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini unapređivanjem pristupačnosti, uživanjem istih prava i dostizanjem obrazovnih ciljeva kao i svi drugi studenti.

Ovaj projekat podržava univerzitete u Bosni i Hercegovini u unapređivanju kvaliteta i moderniziranju visokog obrazovanja kroz kreiranje institucionalnih kapaciteta i razvojne politike i prakse koje bi svim studentima omogućile studiranje na bh. univerzitetima u skladu sa evropskim standardima, Bolonjskim procesom, Lisabonskom deklaracijom i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

Trajanje Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (br. projekta: 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES, izvorni naziv projekta: „Equal opportunities for students with special needs in higher education“ – EQOPP), čiji je glavni projektni koordinator Univerzitet u Sarajevu, predviđeno je od 15. oktobra 2011. do 14. oktobra 2014. godine. Partneri u ovom projektu su svi državni univerziteti u Bosni i Hercegovini, Fondacija za visoko obrazovanje, SUS BiH, Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera „Progres“ u Tuzli, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a EU partneri su: University of Alicante (Španija), WU Vienna University of Economics and Business (Austrija) i Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Belgija).

Jedan od ključnih ishoda projekta jeste osnivanje uredā za podršku studentima sa posebnim potrebama pri svakom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Uredi bi bili opremljeni asistivnim tehnologijama koje olakšavaju studentima sa posebnim potrebama ravnopravno stjecanje znanja i diploma.

Svaki ured bi raspolagao i značajnim brojem priručnika i promotivnih materijala, izrađenih tokom projekta, o problematici studenata sa posebnim potrebama. Plan je da u toku projekta bude objavljeno šest univerzitetskih priručnika sa različitom tematikom u cilju pružanja kvalitetnije podrške studentima sa posebnim potrebama. Veliki značaj imaju i treninzi za akademsko i neakademsko osoblje s ciljem postizanja kompetencija za rad i pružanje podrške studentima sa posebnim potrebama. Tokom projekta će biti kreirane upute i standardi za ostvarivanje prava studenata sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi projekta su:

1. analiziranje trenutne situacije studenata sa posebnim obrazovnim potrebama u BiH,
2. osiguranje jednakog pristupa visokom obrazovanju u BiH za studente sa posebnim obrazovnim potrebama,
3. razvijanje politike, institucionalne procedure i modela inkluzije za sve univerzitete u BiH,
4. promicanje jednakog pristupa i mogućnosti u srednjem i visokom obrazovanju u BiH,
5. poticanje i uspostavljanje mreže mehanizama između studenata sa i bez posebnih obrazovnih potreba, različitih nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom i univerziteta u BiH.


Implementacija projekta traje ukupno 36 mjeseci. Projekat podržava ciljeve plana EU o socijalnoj inkluziji kao i cjelokupnu političku orijentaciju vlasti Bosne i Hercegovine. Pojedini ishodi projekta su anticipativni, baziraju se na istraživanju iskustava studenata, trenutne politike i prakse u BiH te na primjerima najbolje prakse iz EU. Kako je već navedeno, projekat bi trebao rezultirati osnivanjem uredā za podršku studentima sa posebnim potrebama koji će njima biti glavni oslonac u pružanju pomoći pri rješavanju prepreka sa kojima se mogu susresti tokom studiranja. Pored toga, uredi će biti zaduženi za obuku akademskog i neakademskog osoblja za rad sa studentima sa posebnim potrebama, za promotivne materijale te će biti značajnim dijelom obrazovnog sistema i cjeloživotnog učenja. Projekat kreira jaku podlogu i uvjete za nacionalnu orijentaciju, standarde i smjernice za puno ostvarivanje prava studenata sa posebnim obrazovnim potrebama. Napredak projekta je pod monitoringom internih i eksternih evaluacijskih metoda.


Dokumenti Ureda

UNIVERZITETSKI VODIČ ZA PODRŠKU STUDENTIMA SA POSEBNIM POTREBAMA

STUDENTI SA TJELESNIM INVALIDITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU

STUDENTI SA OŠTEČENJEM VIDA U VISOKOM OBRAZOVANJU

DISLEKSIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

PODRŠKA STUDENTIMA SA MENTALNIM TEŠKOĆAMA I PONAŠAJNIM POREMEĆAJIMA

STUDENTI SA OŠTEĆENJEM SLUHA U VISOKOM OBRAZOVANJU


          


 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC