UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Odbori i savjeti Univerziteta
ODBORI I SAVJETI UNIVERZITETA U SARAJEVU

Odbor za normativna pitanja

Odbor za normativna pitanja je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor za normativna pitanja ima nadležnost da:
a)    prati primjenu i daje mišljenje o Statutu i drugim općim aktima Univerziteta,
b)    daje mišljenje o općim aktima organizacionih jedinica i njihovoj usklađenosti sa ovim statutom na inicijativu stručnih tijela Univerziteta,
c)    inicira donošenje odgovarajućih općih akata Univerziteta/organizacionih jedinica te daje mišljenje o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i Statutom,
d)    obavlja i druge poslove prema nalogu tijela Univerziteta.

Sastav Odbora za normativna pitanja:
1.    Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
2.    Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Nusret Smajlović, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Rizah Avdić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Prof. dr. Naris Pojskić, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Prof. dr. Abidin Deljanin, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
7.    Prof. dr. Senad Kazić, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Kenan Filipović, dipl.iur., predstavnik Univerziteta u Sarajevu i
9.    Haris Zahiragić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za finansije

Odbor za finansije je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor za finansije ima nadležnost da:
a)    daje mišljenje o finansijskom planu Univerziteta,
b)    daje mišljenje u pogledu korištenja sredstava za investicije Univerziteta te predlaže mjere racionalizacije u finansijskom poslovanju Univerziteta,
c)    obavlja i druge poslove prema nalogu tijela Univerziteta.

Sastav Odbora za finansije:
1.    Prof. dr. Željko Šain, prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu
2.    Prof. dr. Senada Kalabušić, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
3.    Prof. dr. Meliha Bašić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
4.    Prof. dr. Nijaz Ibrulj, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
5.    Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
6.    Prof. dr. Mirsad Kurtović, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
7.    Prof. dr. Šemsudin Mašić, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
8.    Prof. Pjer Žalica, predstavnik Grupacije umjetnosti
9.    Gosp. Bekir Rovčanin, student-prorektor Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za upravljanje kvalitetom


Odbor za upravljanje kvalitetom je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor za upravljanje kvalitetom ima nadležnost da:
a)    prati primjenu pravila i procedura realizacije nastavnih planova i programa studija te predlaže mjere za njihovo unapređenje u okviru obavljanja djelatnosti Univerziteta,
b)    učestvuje u pripremi interne evaluacije,
c)    inicira i predlaže organizacionim jedinicama način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada,
d)    obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta Univerziteta.

Sastav Odbora za upravljanje kvalitetom:
1.    Prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektor za kvalitet Univerziteta u Sarajevu
2.    Dr. sci. Vanja Kenjić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Almir Mašala, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Doc. dr. Arzija Pašalić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Doc. dr. Elvedin Hasović, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Doc. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
7.    Prof. mr. Nusret Pašić, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Rijana Jusufbegović, student prvog ciklusa studija
9.    Mirela Mujović, student drugog ciklusa studija i
10.  Lejla Muminović, stručni saradnik za poslove kvaliteta, predstavnik administrativnog osoblja Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za međunarodnu saradnju

Odbor za međunarodnu saradnju je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor za međunarodnu saradnju ima nadležnost da obavlja poslove i zadatke u vezi sa međunarodnom saradnjom.

Sastav Odbora za međunarodnu saradnju:
1.    Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu
2.    Prof. dr. Meliha Povlakić, predstavnik  Grupacije društvenih nauka
3.    Doc. dr. Ksenija Kondali, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Davorka Završnik, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Prof. dr. Lejla Pojskić, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Prof. dr. Amir Čaušević, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
7.    Prof. Darko Šopot, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Mariana Hadžijusufović, predstavnik ostalih organizacionih jedinica i
9.    Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za fondove i stipendije

Odbor za fondove i stipendije je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor ima nadležnost da:
a)    utvrđuje kriterije za dodjelu stipendija i nagrada iz fondova,
b)    utvrđuje tekst konkursa za dodjelu stipendija i nagrada,
c)    utvrđuje konačne liste dodijeljenih stipendija i nagrada,
d)    prati realizaciju planiranih sredstava iz fondova utvrđenih finansijskim planom Univerziteta i određuje izvršioce prema planiranim aktivnostima.

Sastav Odbora za fondove i stipendije:
1.    Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu
2.    Doc. dr. Jasmina Selimović, predstavnik Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Zuhdija Hasanović, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Muhamed Ajanović, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Prof. dr. Sabahudin Bajramović, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Prof. dr. Amir Čaušević, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
7.    Prof. dr. Tamara Karača-Beljak, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Mr. Azemina Njuhović, član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu i
9.    Bekir Rovčanin, student-prorektor Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja

Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Nadležnost Odbora je da:
a)    utvrđuje plan aktivnosti i manifestacija koje se obilježavaju u toku akademske godine,
b)    predlaže dodjelu, vrstu i kriterije priznanja na Univerzitetu,
c)    podnosi izvještaj Senatu o realizaciji aktivnosti.

Sastav Odbora za dodjelu univerzitetskih priznanja
1.    Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu
2.    Dr. sci. Rasim Muratović predstavnik  Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Merima Čaušević, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Dijana Avdić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Prof. dr. Dragana Ognjenović, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Prof. dr. Zlatko Maglajlić, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
7.    Prof. Srđan Vuletić, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Prof. dr. Munir Talović, predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu i
9.    Bekir Rovčanin, student-prorektor, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


Odbor za sport i tjelesni odgoj

Odbor za sport i tjelesni odgoj je stručno i savjetodavno tijelo Univerziteta.
Nadležnost Odbora je da:
a)    predlaže mjere i aktivnosti u vezi sa promoviranjem sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu,
b)    predlaže godišnji plan i budžet za aktivnosti sporta.

Sastav Odbora za sport i tjelesni odgoj:
1.    Prof. dr. Nusret Smajlović, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
2.    Prof. dr. Admir Hadžikadunić, predstavnik  Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Ifet Mahmutović, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Gordana Manić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Doc. dr. Velid Halilović, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
6.    Prof. dr. Mersad Čuljević, predstavnik Grupacije umjetnosti
7.    Gsp. Emir Kadrić, predstavnik Univerzitetskog sportskog društva Bosna i
8.    Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


Savjet za nauku i umjetnost

Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:
a)    Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na  Univerzitetu u Sarajevu;
b)    razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
c)    daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
d)    obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Sastav Savjeta za nauku i umjetnost:
1.    Akademik dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
2.    Akademik dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
3.    Akademik dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
4.    Dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti
5.    Dr. sci. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
6.    Doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
7.    Prof. dr. Sebija Izetbegović, predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
8.    Lejla Lasić, student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu
9.    Prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka


Izdavački savjet

Izdavački savjet je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Izdavački savjet ima nadležnost da obavlja sljedeće poslove i zadatke:
a)    prima zahtjeve sa prijedlogom za objavljivanje nastavno-naučnih izdanja od vijeća fakulteta/akademija/instituta i grupacija nauka/umjetnosti,
b)    razvrstava rukopise prema vrsti u skladu sa općim aktom Univerziteta,
c)    određuje recenzente na prijedlog predsjednika za svaki pojedinačni prijedlog,
d)    traži eventualnu nadopunu odnosno pojašnjenja dostavljenih rukopisa od predlagača,
e)    zadužuje svoje članova pojedinačno za uvid u materijale za određene rukopise, o čemu oni Savjetu podnose pisani izvještaj,
f)    dostavlja Senatu ocjenu izdanja na usvajanje,
g)    predlaže rektoru plan i opću politiku izdavačke djelatnosti,
h)    predlaže uredniku časopisa i zbornika radova koncepciju svakog pojedinog broja,
i)    obavlja i ostale poslove i zadatke u vezi sa izdavačkom djelatnosti,
j)    za svoj rad odgovara Senatu i rektoru.

Sastav Izdavačkog savjeta:
1.    Prof. dr. Maida Čohodar Husić, predsjednik, prorektor za kvalitet Univerziteta u Sarajevu
2.    Prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, dopredsjednica, Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
3.    Prof. dr. Ćemal Višnjić, Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
4.    Prof. dr. Narcis Behlilović, Grupacija tehničkih nauka
5.    Doc. dr. Dženana Bijedić, Grupacija tehničkih nauka
6.    Prof. dr. Dželal Ibraković, Grupacija društvenih nauka
7.    Doc. dr. Kanita Imamović-Čizmić, Grupacija društvenih nauka
8.    Prof. dr. Ifet Mahmutović, Grupacija humanističkih nauka
9.    Prof. dr. Merima Čaušević, Grupacija humanističkih nauka
10.    Prof. dr. Dijana Avdić, Grupacija medicinskih nauka
11.    Prof. dr. Adlija Čaušević, Grupacija medicinskih nauka
12.    Prof. dr. Tamara Karača-Beljak, Grupacija umjetnosti i
13.    Prof. dr. Elma Tataragić, Grupacija umjetnosti.


Etički savjet

Etički savjet je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Etički savjet ima nadležnost da:
a)    savjetuje rektora i univerzitetsku zajednicu o općim pitanjima koja se odnose na etičnost ponašanja i prakse na Univerzitetu,
b)    održava kontakte sa uporedivim tijelima drugih univerziteta i drugih ustanova u zemlji i svijetu,
c)    organizira okrugle stolove, rasprave, naučne skupove o temama u vezi sa primjenom i unapređenjem etičkih standarda na Univerzitetu,
d)    na osnovu dostavljenih mišljenja etičkih odbora fakulteta/akademija priprema i dostavlja godišnje izvještaje Senatu,
e)    predlaže rektoru i Senatu izmjene i dopune Etičkog kodeksa,
f)    obavlja i druge poslove predviđene Etičkim kodeksom.

Sastav Etičkog savjeta:
1.    Prorektor Univerziteta u Sarajevu, predstavnik Rektorata
2.    Prof. dr. Nermina Mujagić, predstavnik Grupacije društvenih nauka
3.    Prof. dr. Darko Tomašević, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
4.    Prof. dr. Dijana Avdić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka
5.    Prof. dr. Samir Čaušević, predstavnik Grupacije tehničkih nauka
6.    Prof. dr. Safet Gurda, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
7.    Prof. Amra Bakšić-Čamo, predstavnik Grupacije umjetnosti
8.    Predstavnik Centra za ljudska prava i
9.    Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu


Odbor za bibliotečko-informacioni sistem

Odbor za bibliotečko-informacioni sistem je stručno i savjetodavno tijelo Senata.
Odbor za bibliotečko-informacioni sistem ima nadležnost da:
a)    prati primjenu i daje mišljenje o standardima za visokoškolske biblioteke,
b)    prati rad, stanje i potrebe biblioteka,
c)    definira obavezne zadatke visokoškolskih biblioteka,
d)    podstiče saradnju među visokoškolskim bibliotekama u sklopu jedinstvenog bibliotečkoinformacionog sistema,
e)    inicira i predlaže programe za kontinuirano stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje bibliotečkog osoblja,
f)     rješava i sva druga pitanja iz djelokruga rada bibliotečko-informacionog sistema.

Sastav Odbora za bibliotečko-informacioni sistem:
•    Prof. dr. Aida Hodžić, prorektor za nastavu i studentska pitanja
•    Prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad
•    Prof. dr. Senada Dizdar, (Filozofski fakultet), predstavnik Grupacije humanističkih nauka
•    Doc. dr. Dušanka Bošković (Elektrotehnički fakultet), predstavnik Grupacije tehničkih nauka
•    Prof. dr. Aida Šapčanin (Farmaceutski fakultet), predstavnik Grupacije medicinskih nauka
•    Dr. sci. Beba Ešrefa Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije), predstavnik Grupacije društvenih nauka
•    Mr. Anita Konjicija (Muzička akademija), predstavnik Grupacije umjetnosti
•    Edita Spahić (Prirodno-matematički fakultet), predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
•    Mr. sci. Nadina Grebović-Lendo, Filozofski fakultet
•    Doc. dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra
•    Nevenka Hajdarević (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine),
•    Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


Odbor Fonda za razvoj Univerziteta

Odbor Fonda za razvoj Univerziteta ima slijedeće nadležnosti:
•    Priprema plana dinamike trošenja sredstava iz Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu u skladu sa odredbama Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/16).

Sastav Odbora Fonda za razvoj Univerziteta:
1.    Prof. dr. Kemal Kozarić, Ekonomski fakultet, predstavnik Grupacije društvenih nauka
2.    Prof. dr. Aladin Husić, Orijentalni institut, Predstavnik Grupacije humanističkih nauka
3.    Prof. dr. Nihad Fejzić, Veterinarski fakultet,  predstavnik Grupacije medicinskih nauka
4.    Prof. dr. Senad Odžak, Prirodno-matematički fakultet, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
5.    Prof. dr. Samir Dolarević, Građevinski fakultet, Predstavnik Grupacije tehničkih nauka
6.    Doc. Arma Tanović-Branković, Akademija scenskih umjetnosti, predstavnik Grupacije umjetnosti
7.    Prof. dr. Selmo Cikotić, Fakultet političkih nauka, predstavnik Univerziteta u Sarajevu
8.    Prof. dr. Almedina Zuko, Veterinarski fakultet, predstavnik Upravnog odbora i
9.    Predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC