UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Akademija likovnih umjetnosti - KONKURS za izbor akademskog osoblja


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-67.4 , Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-622/14. od 26.02.2014 godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu


 r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

-    Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima
     Metodika likovnog odgoja I-VI, Nastavnički odsjek ........................................... (1 izvršilac)

Uslovi za izbor u nastavnonaučna i umjetničkonastana  zvanja utvrđeni su u članovima 89 .i  90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Prijava na konkurs :   Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:
-    diplome o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
-    dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa Zakonom,
-    biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i    elektronskoj formi),
-    Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),
-    Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  pozicije na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično u prostorije Sekretarijata .

 

                                                                                                 Dekan, Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r


Objavljeno 13. 03. 2014. godine 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC