UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Filozofski fakultet u Sarajevu - Konkurs za izbor nastavnika
There are no translations available


Na osnovu Odlukâ Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/17, 02-01/18 i  02-01/19 od 21. 1. 2014. godine  i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-658/14 od 26. 2. 2014. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje
K O N K U R S
za izbor

 

1.    Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, PREDMETI: Historija engleskog jezika, Varijante engleskog jezika, Morfologija, Pregled engleske gramatike i Kognitivna lingvistika) na Odsjeku za anglistiku 
                         
1 izvršilac

2.    Viši asistent za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANE: SLAVISTIKA, Rusistika, Ruski jezik, Savremeni ruski jezik, Prevođenje, PREDMETI: Ruski jezik 1 (Fonetika ruskog jezika), Ruski jezik 2 (Pregled gramatike ruskog jezika), Ruski jezik 3 (Morfologija – I. dio),  Ruski jezik 4 (Morfologija – II. dio),  Ruski jezik 5 (Sintaksa ruskog jezika), Ruski jezik 6 (Sintaksa zavisnosložene rečenice), Ruski jezik 7 (Funkcionalna stilistika), Ruski jezik 8 (Leksička semantika), Ruski jezik 9 (Kontrastivna analiza), Ruski jezik, Uvod u prevođenje, OPĆI PREDMETI Ruski jezik 1 i Ruski jezik 2 na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti
                                          
1 izvršilac

3.    Asistent za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik, PREDMETI: Pregled francuske gramatike I i II, Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Kontrastivna analiza I i II / francuski – bosanski/hrvatski/srpski jezik, Savremeni francuski jezik I i II na Odsjeku za romanistiku 
  
1 izvršilac

  Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
-    Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija  – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 1);
-    Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I. i II. ciklusu studija  (za sve pozicije);
-    Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta - original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a– original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
-    Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e  (za sve pozicije);
-    Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (za sve pozicije);
-    Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (za sve pozicije);
-    Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (za sve pozicije);
-    Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni  (za poziciju pod rednim brojem 1);
        -    Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju  (za sve pozicije);
-    Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
-    Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom (za poziciju pod rednim brojem 1).
 
Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje.
Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 89, 93, 94, 95 i 96 Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13) i članom 156, 158, 159, 160 i 161 Statut Univereziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13.) može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba

Konkurs je objavljen 15. 3. 2014. godine i ostaje otvoren do 29. 3. 2014. godine.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.
„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC