UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje KONKURS


 

Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: broj: 02-1-265-2/14. od 14.02.2014., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-657/14. od 26.02.2014. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-3890-1/14 od  11.02.2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS


A.    Za izbor  (napredovanje) u naučnonastavno zvanje:  docent, vanredni profesor ili redovni profesor:
1.    za užu naučnu oblast „Saobraćajnice“ - jedan izvršilac
2.    za užu naučnu oblast ”Građevinski materijali” - jedan izvršilac

B.    Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik za užu naučnu oblast "Geologija" na Institutu za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu - jedan izvršilac

Uvjeti za izbor pod A.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod A/1. diplomirani inženjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.
Pod A/2. diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.

Uvjeti za izbor pod B.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ( “Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04) i članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geologije i naučni stepen doktora nauka iz oblasti geologije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti: biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju, kao i same radove te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.    
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor»

Istovremeno objavljuje
Poništava se tačka 1.Konkursa za izbor u naučno zvanje  - viši naučni saradnik za užu naučnu oblast "Geologija" - jedan izvršilac, objavljenog dana 11.12.2013.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Građevinskog fakulteta.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC