UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13, prečišćeni tekst), članova 104. i 105. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Naučnog vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, br. 80-3/14, od 3. marta 2014. godine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uslove:
opći uslovi:
1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.    da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora,
3.    da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom;

posebni uslovi:
1.    da je doktor društvenih nauka,
2.    da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora ili ekvivalentno naučno zvanje: naučni savjetnik ili viši naučni suradnik,
3.    da je poznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta,
4.    da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
5.    da posjeduje organizacijske sposobnosti,
6.    da se služi jednim svjetskim jezikom,
7.    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata,
2.    opis naučnog i stručnog rada,
3.    program rada za mandatni period,
4.    uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6.    uvjerenje o državljanstvu,
7.    dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
8.    potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a)    da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup,
b)    da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
c)    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,
d)    da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Halida Nezečića br. 4. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum objave: 6. 4. 2014. godine

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC