UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA - K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA


                                                                              
Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 42/13, prečišćeni tekst), Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta br. 03-03-59-111/14 od 05. 02. 2014. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata br. 01-38-1221/14 od 02. 04. 2014. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu objavljuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


1. Nastavnik (sva zvanja), Katedra fikha, predmeti: Historija šerijatskog prava, Usuli fikh, Uvod u šerijatsko pravo, Šerijatsko građansko i krivično pravo i Savremene fikhske teme (1 izvršilac) 

2. Nastavnik (sva zvanja), Katedra akaida i islamske filozofije, predmeti: Osnovi sociologije obrazovanja, Socijalna filozofija i filozofija kulture, Filozofija povijesti, Historija filozofije II – Moderna i suvremena zapadna filozofija, Religija i društvo (1 izvršilac)
                                                                                              
Uvjeti za izbor utvrđeni su članom 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13, prečišćeni tekst) i Pravilima Fakulteta.
                                                                                                       
Prijava na Konkurs. U prijavi treba navesti redni broj pozicije za koju se kandidat prijavljuje i zvanje za koje konkurira. Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti:
•    diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerene kopije),
•    dokaze o referencama i uvjetima za izbor u skladu sa članom 89. Zakona,
•    biografiju,
•    bibliografiju,
•    izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
•    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
•    uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (original ili ovjerena kopija), ne starije od tri mjeseca.

Obrazac prijave može se preuzeti sa web adrese Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: www.fin.ba.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte, sa naznakom „Prijava na Konkurs“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
                                                                                 
Datum objave: 10. 4. 2014. godine             

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC