UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje KONKURS Za izbor u nastavno-naučna zvanja

 

 

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 02-1-812-2/14. od 22. 05. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2184/14. od 04. 06. 2014. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor u nastavno-naučna zvanja:
1.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „geodezija“ – dva izvršioca,
2.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „hidrologija i vodoprivreda“ – jedan izvršilac, 
3.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „tehnologija i organizacija građenja“ – jedan izvršilac,
4.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „geologija“ – jedan izvršilac, 
5.    docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „građevinske konstrukcije“ – jedan izvršilac, 
6.    viši asistent za užu naučnu oblast „geotehnika” – jedan izvršilac,
7.    asistent za užu naučnu oblasti „saobraćajnice“ – jedan izvršilac.

Uvjeti
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
pod 1.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geodezije,
pod 2.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja,
pod 3.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva,
pod 4.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geologije,
pod 5.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja,
pod 6.: magistar građevinarstva – diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja i naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima,
pod 7.: diplomirani inžinjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja, sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.  

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju kao i same radove; dokaz o mentorstvu; za asistenta i višeg asistenta: uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (prvog i drugog ciklusa za studij završen prema bolonjskom načinu studiranja), potvrdu o iskustvu stečenom na poslovima asistenta (za višeg asistenta), te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje“.

 Datum objave: 15. 6. 2014. godine

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC