UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/216 od 28. 5. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2621/14 od 25. 6. 2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje

P O N O V N I
K O N K U R S
za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, PREDMETI: Historija engleskog jezika, Varijante engleskog jezika, Morfologija, Pregled engleske gramatike i Kognitivna lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

  Za  navedenu  poziciju  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:  
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi-original ili ovjerenu fotokopiju;
- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a– original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova u štampanoj i elektronskoj formi,  kao i same radove;
- Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni;
- Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta u skladu sa Zakonom i Statutom;
- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;
- Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom. 

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 89, 93, 94, 95. i 96. Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13.) i članom 156, 158, 159, 160. i 161. Statut Univereziteta u Sarajevu.

Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13.) može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: http://www.ff.unsa.ba  

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Konkurs je objavljen 19. 7. 2014. godine i ostaje otvoren do 2. 8. 2014.  godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac

 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC