UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13, prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka  u Sarajevu broj: 01-1/UO-25-653/14 od  07. 07. 2014. godine, Fakultet islamskih nauka  u Sarajevu objavljuje

KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu islamskih nauka  u Sarajevu,
2. da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora,
3. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
4. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata,
2. opis naučnog i stručnog rada,
3. program rada za mandatni period,
4. uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. odluku o izboru u akademsko zvanje,
6. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol Fakulteta na adresu: Fakultet islamskih nauka  u Sarajevu, Ćemerlina 54. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Datum objave: 24. 7. 2014. godine
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC