UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu  člana 126. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 42/13), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Naučno nastavnog vijeća broj:01-4-320-3/2014 od 10.07.2014. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu objavljuje  

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVUDekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u       
  Sarajevu,
- da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Stomatološkom fakultetu sa 
   klinikama u Sarajevu,
- da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti
   bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj     
     vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranci Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu,
Bolnička 4a
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.                       
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC