UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, prečišćeni tekst, broj: 42/13) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2042/14 od 05. 06. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2612/14 od 25. 06. 2014. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

 

I

Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja i to:

1. naučnu oblast:
    - kriminalistika 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
    - kriminologija 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
    - sigurnosne studije 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

II
Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati uvjete utvrđene članovima 89. i 93. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, prečišćeni tekst, broj: 42/13), uvjete propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu i pravilima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Uz prijavu na Konkurs za izbor akademskog osoblja, kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor,
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova kao i same radove,
•    ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka,
•    kandidati koji su u inozemstvu stekli diplomu prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje,
•    kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za izbor u skladu sa Zakonom.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu    
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
71000 Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
(sa naznakom „za Konkurs“).


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem br. tel.: +38733/561-201 ili web stranice http:/www.fknbih.edu (e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ).

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC