UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU IZ FONDA „SUADA DILBEROVIĆ“ U STUDIJSKOJ 2015/2016. GODINI

 

Na osnovu članova 56. i 210. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a na Prijedlog Odbora za fondove i stipendije Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-6159/15 od 14. 10. 2015. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-7759/15 od 23. 12. 2015. godine raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
IZ FONDA „SUADA DILBEROVIĆ“ U STUDIJSKOJ 2015/2016. GODINI


I    Broj stipendija: 95
(devedeset i pet) stipendija za socijalno ugrožene studente, u mjesečnom iznosu od 100,00 KM, za period od deset mjeseci (od oktobra 2015. do jula 2016. godine).

II    Pravo prijave za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
•    da posjeduju državljanstvo BiH,
•    da imaju do 25 godina,
•    da imaju status redovnog studenta,
•    da nemaju status apsolventa (predbolonjski dodiplomski studij),
•    da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisani u godinu studija,
•    da ne primaju stipendiju drugog davaoca,
•    da žive u zajedničkom domaćinstvu čiji je mjesečni prihod manji od 400,00 KM po članu.

III    Uz prijavu za stipendiju, prilažu se sljedeći dokumenti:
1.    potvrda o statusu redovnog studenta, koju izdaje fakultet/akademija, sa obaveznom naznakom da je student upisan prvi put u tekuću studijsku godinu (original),
2.    potvrda o položenim ispitima tokom studija sa prosječnom ocjenom (ukoliko je riječ o studentu drugog ciklusa studija, prosječna ocjena odnosi se na prosjek ocjena prvog i drugog ciklusa studija) – original,
3.    lična karta (na uvid),
4.    CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta, ne starija od 30 dana (na uvid),
5.    uvjerenje o državljanstvu (na uvid),
6.    CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta za sve punoljetne osobe sa kućne liste, ne starija od 30 dana (na uvid),
7.    izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena kopija ili original),
8.    izjava da student nije primalac druge stipendije (original), ovjerena od nadležnog upravnog ili sudskog organa,
9.    ukoliko su roditelji studenta razvedeni, rješenje o razvodu braka (ovjerena kopija),
10.    izvod iz matične knjige umrlih za roditelje studenta, ukoliko je riječ o studentu bez jednog ili oba roditelja (kopija),
11.    uvjerenje nadležnog zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana (original),
12.    potvrda o upisu u tekuću školsku godinu za članove porodice koji su redovni učenici osnovnih i srednjih škola (original ili ovjerena kopija),
13.    potvrda o upisu u tekuću studijsku godinu za članove porodice koji su redovni studenti,
14.    izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta (na uvid),
15.    uvjerenje PIO/MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije, ne starije od 30 dana (original),
16.    kao dokaz o ukupnom prihodu domaćinstva, ovisno o statusu, dostavljaju se:
a)    platne liste za posljednja tri mjeseca, ili potvrda nadležnog organa o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, ili potvrda nadležne općinske službe ili nadležnog centra za socijalni rad o primanjima prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata, ili potvrda nadležne porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti (original),
b)    uvjerenje PIO/MIO da se nalazi na matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika (radnici na čekanju), ne starije od 30 dana (original),
c)    ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična, starosna ili invalidska penzija), za novembar 2015. godine (original),
d)    dokaz/ček od penzije o visini inozemne penzije/mirovine, za oktobar 2015. godine,
e)    za porodice poginulih, ratne vojne invalide i dobitnike ratnih priznanja – reviziono rješenje o visini primanja po osnovu boračko-invalidske zaštite (ovjerena kopija),
f)    dokaz o visini alimentacije (ovjerena kopija).

Kriteriji za pravo na dobijanje stipendije za socijalno ugrožene studente su:

1.    Socijalno-ekonomska situacija, ovisno o ukupnom prihodu domaćinstva
Po osnovu kriterija socijalno-ekonomske situacije, student može ostvariti bodove kako slijedi:

- bez prihoda                                                                    50 bodova
- prihod do 100,00 KM                                                   40 bodova
- prihod do 199,00 KM                                                   30 bodova
- prihod od 200,00 do 299,00 KM                                20 bodova
- prihod od 300,00 do 399,00 KM                                15 bodova

2.    Socijalni status studenta
Po osnovu kriterija statusa studenta, student može ostvariti bodove kako slijedi:

- student bez oba roditelja                                                   20 bodova
- student bez jednog roditelja                                             10 bodova3.    Prosjek ocjena studenta
Po osnovu kriterija prosjeka ocjena, student može ostvariti bodove kako slijedi:

- prosjek    6–7                             5 bodova
- prosjek    7,01–8                       10 bodova
- prosjek    8,01–9                       15 bodova
- prosjek    9,01–10                     20 bodova

Napomena: ukoliko dva ili više studenata, po osnovu zadatih kriterija, ostvare isti broj bodova, prednost će imati student u statusu lica naznačenog u Zakonu o dopunskim pravima boraca.
Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom vrše se isključivo lično na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/III – kancelarija broj 323,
svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Obrazac prijave na Konkurs možete preuzeti OVDJE.


Obavještenje o rezultatima Konkursa bit će objavljeno na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).  


Datum objave: 26. 12. 2015. godine
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC