UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana 40. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

 

 

Održana 40. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

 


Senat Univerziteta u Sarajevu je 27. januara 2016. godine održao redovnu 40. sjednicu sa četrnaest tačaka dnevnog reda.

Izvršen je izbor u akademska zvanja za 14 nastavnika sa devet fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U zvanje redovnog profesora izabrani su: prof. dr. Aida Habul (Ekonomski fakultet), prof. dr. Mirsad Kapetanović (Elektrotehnički fakultet), prof. dr. Sanja Steiner (Fakultet za saobraćaj i komunikacije) i prof. dr. Esad Kurtović (Filozofski fakultet).

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio odluku o raspisivanju konkursa za izbore akademskog osoblja na: Akademiji likovnih umjetnosti, Arhitektonskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija, Farmaceutskom fakultetu, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Fakultetu islamskih nauka, Građevinskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Šumarskom fakultetu i Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Data je saglasnost na angažman akademskog osoblja i gostujućih profesora na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Medicinskom fakultetu i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta je dao saglasnost na korekcije plana nastave (sa listom nastavnika) na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2015/2016. godini.

Na održanoj sjednici donijete su odluke za 39 kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na devet fakulteta i jednoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.


Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Saglasnosti na nastavne planove i programe“ dao saglasnosti na:
•    dopunu nastavnog plana i programa drugog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    dopunu reformiranog kurikuluma trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) pod nazivom „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    inovirane nastavne planove trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) pod nazivom „Biologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    inovirane nastavne planove i programe trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) pod nazivom „Geografija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    inovirane nastavne planove i programe trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) pod nazivom „Hemija “na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    izmjene nastavnih planova za treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom „Matematičke nauke u Jugoistočnoj Evropi“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    inovirane nastavne planove i programe trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) iz fizičkih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    inovirane nastavne planove i programe trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) pod nazivom „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini,
•    izmjene i dopune nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini.

Data je saglasnost na raspisivanje konkursa za upis treće generacije studenata na treći ciklus studija Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ u studijskoj 2016/2017. godini.

Senat Univerziteta u Sarajevu je dao saglasnost na konačnu listu kandidata za upis na treći ciklus studija u studijskoj 2015/2016. godini:
•    studijski programi na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij iz oblasti mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Biologija, istraživačka oblast ekologija, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Geografija, smjer Regionalno i prostorno planiranje, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Matematičke nauke u Jugoistočnoj Evropi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju, studijski program Fizika u obrazovanju, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
•    doktorski studij Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju, studijski program Matematika u obrazovanju, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Data je saglasnost na proširenje konačne liste kandidata za upis na treći ciklus studija u studijskoj 2015/2016. godini:
•    interdisciplinarni studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

U skladu sa Pravilnikom o izboru studenta-prorektora Univerziteta u Sarajevu, na održanoj sjednici Senata za studenta-prorektora Univerziteta u Sarajevu u 2015. godini izabran je Bekir Rovčanin, student integriranog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na održanoj sjednici donio odluke o imenovanju sljedećih komisija:
•    Komisija za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravila studiranja I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu,
•    Komisija za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu,
•    Komisija za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravila studiranja integriranog studija I i II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu,
•    Komisija za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravila studiranja III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Članovi Senata su upoznati sa izvještajem komisija za popis imovine/nekretnina Univerziteta u Sarajevu o popisu imovine/nekretnina Univerziteta u Sarajevu sa posebnim akcentom na usaglašavanje posjedovnog stanja sa ZK-izvacima. Donesen je zaključak da se formira e-registar imovine Univerziteta u Sarajevu.

Na održanoj sjednici Senata razmatran je prijedlog mogućeg rješenja smještaja Instituta za historiju u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Deložacija Instituta za historiju, koja je bila zakazana za 6. januar 2016. godine, odložena je zahvaljujući obećanju Vlade Kantona Sarajevo da će obezbijediti sredstva za plaćanje zakupnine Savezu samostalnih sindikata do 30. juna 2016. godine. Kako bi se blagovremeno obezbijedio smještaj i bili stvoreni adekvatni uvjeti za rad Instituta, dogovoreno je da se uputi dopis Vladi Kantona Sarajevo kojim se predlaže renoviranje objekta u Kampusu Univerziteta u Sarajevu koji bi Institut za historiju koristio do izgradnje trajne zgrade predviđene master planom.

Na održanoj sjednici članovi Senata su informirani da je 14 organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu iniciralo učešće Univerziteta u 22 projekta u okviru programa Erasmus+ za akciju Capacity Building.

Senat Univerziteta je usvojio Izvještaj Komisije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu su upoznati sa Odlukom koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 28. sjednici održanoj 7. 1. 2016. godine, a u kojoj se navodi da je Vlada Kantona Sarajevo saglasna sa tekstom Ugovora o položaju i djelovanju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u sastavu Univerziteta u Sarajevu i tekstom Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu u sastavu Univerziteta u Sarajevu. Utvrđeno je da su, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ispunjeni uvjeti za potpisivanje ugovorā.

Također, članovi Senata su upoznati i sa dopisom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kojim se daje saglasnost da Univerzitet u Sarajevu kao nosilac interdisciplinarnog studija po nazivom „Jedinstveno zdravlje“, posredstvom Centra za interdisciplinarne studije kao organizatora studija, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, objavi konkurs i izvrši upis prve generacije studenata u studijskoj 2016/2017. godini.

Rektor prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., informirao je članove Senata da je jedan od najprestižnijih sistema za rangiranje univerziteta, QS World University Ranking, objavio rezultate rangiranja za 2015. godinu prema kojim se Univerzitet u Sarajevu nalazi među prvih 120 u makroregiji Dolazeća Evropa i Centralna Azija. Univerziteti su analizirani u devet kategorija: akademska reputacija, reputacija kod poslodavaca, brojčani odnos nastavnici – studenti, nastavno osoblje sa doktoratom, strani studenti, citiranost radova i web utjecaj. Rangiranje se provodi u cijelom svijetu, a pored centralne liste, uvedeno je i makroregionalno rangiranje. Bosna i Hercegovina je sa još dvadeset zemalja u regiji Emerging Europe and Central Asia (EECA)Dolazeća Evropa i Centralna Azija. Ove godine je evaluirano više od 500 univerziteta iz ove makroregije, od tog je rangirano njih 300, a podaci objavljeni za top 150.
Svaki treći od ovih 150 univerziteta je iz Rusije. Među prvih 100 je 12 univerziteta iz Turske, 10 iz Poljske, po osam iz Češke i Kazahstana. S područja bivše Jugoslavije, šest univerziteta se kvalificiralo među prvih 150: Ljubljana (na 25. mjestu), Zagreb (38), Beograd (66), Maribor (80), Sarajevo (111–120) i Novi Sad (131–140).
Ovaj uspjeh Univerziteta u Sarajevu posebno dobija na značaju uporede li se uvjeti u kojim bosanskohercegovački univerziteti djeluju s uvjetima u ostalih 19 država, od kojih je 10 članica EU.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Haris Zahiragić informirao je članove Senata da je 15. 1. 2016. godine održana redovna izborna skupština Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Za novog predsjednika izabran je Haris Zahiragić, a za njegovog zamjenika Merim Serdarević. Također su izabrani i članovi Izvršnog odbora, koji su ujedno i predsjednici stručnih komisija SPUS-a, kao i student-pravobranilac.

Drugi međunarodni kongres studenata medicine i mladih ljekara „SaMED 2016“ bit će održan od 4. do 7. februara 2016. u hotelu „Saraj“, uz prisustvo 300 učesnika iz 30 zemalja sa čak četiri kontinenta, što ga svrstava u najznačajnije svjetske skupove studenata medicine i mladih ljekara. Prvi međunarodni kongres, održan 2015, uvršten je na mapu evropskih studentskih kongresa kao jedan od najposjećenijih naučnih skupova mladih istraživača sa učesnicima iz 17 zemalja svijeta.

Na održanoj sjednici članovima Senata je distribuirana monografija „Orijentalni institut u Sarajevu 1950–2015.“ izdata povodom 65. godišnjice od osnivanja Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu.


 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC