UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana 47. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je 28. septembra 2016. godine održao redovnu 47. sjednicu sa četrnaest tačaka dnevnog reda.

 

Na održanoj sjednici prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, uručio je rješenja o imenovanju dr. Senije Milišić za direktora Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nedžada Korajlića za dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Samira Čauševića za dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Mirze Dautbašića za dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Senata su donijeli Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Sarajevu koja se odnosi na broj prorektora Univerziteta u Sarajevu i stručna i savjetodavna tijela Senata.

Izvršen je izbor u akademska zvanja za 56 nastavnika sa šesnaest fakulteta i jedne akademije Univerziteta u Sarajevu i četiri izbora u naučna zvanja na jednom institutu. U zvanje redovnog profesora izabrani su: prof. Mirsad Šehić (Akademija likovnih umjetnosti), prof. dr. Ifet Mahmutović (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja), prof. dr. Emina Alimanović-Halilović (Medicinski fakultet), prof. dr. Hajrudin Beširović (Veterinarski fakultet), prof. dr. Maid Rifatbegović (Veterinarski fakultet) i prof. dr. Vedad Šakić (Veterinarski fakultet).

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbore akademskog
osoblja na: Arhitektonskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu islamskih nauka, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Fakultetu zdravstvenih studija, Filozofskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Stomatološkom fakultetu sa klinikama, Šumarskom fakultetu i Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Data je saglasnost na angažman akademskog osoblja i gostujućih profesora na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom fakultetu, Građevinskom fakultetu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Data je saglasnost Filozofskom fakultetu na plan realizacije nastave (sa listom nastavnika) za studijsku 2016/2017. godinu.

Na održanoj sjednici donijete su odluke za 46 kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na četrnaest fakulteta i Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Saglasnosti na nastavne planove i programe“ dao saglasnosti na:

• izmjene i dopune nastavnog plana i programa prvog i drugog ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa dopunom matičnih oblasti,

• dopunu nastavnog plana i programa drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• nastavni plan i program integriranog filozofsko-teološkog studija (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• listu izbornih predmeta za studijsku 2016/2017. godinu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• program necikličnog obrazovanja iz oblasti pčelarstvo na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Data je saglasnost na raspisivanje sljedećih konkursa za upis kandidata na treći ciklus studija (doktorski studij):

• konkurs za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) iz islamskih nauka na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini,
• konkurs za upis četvrte generacije studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) za naučne oblasti kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini.

Senat Univerziteta je dao saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini, organizacionim jedinicama koje zadovoljavaju prostorne i kadrovske kapacitete u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo – Akademiji likovnih umjetnosti i Fakultetu zdravstvenih studija. Saglasnost na dodatni upis studenata proslijeđena je putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Vladi Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Senat Univerziteta u Sarajevu je dao saglasnost na pokretanje procedure za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata, u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Na održanoj sjednici donesena je Odluka kojom je data saglasnost na potpisivanje sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

U okviru tačke „Međunarodna saradnja“ Senat Univerziteta u Sarajevu je dao saglasnosti na potpisivanje:

• memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje bilateralne saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Hasan II“ u Kazablanki (Maroko),
• sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Katoličkog univerziteta u Parizu (Francuska),
• sporazuma o bilateralnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Çanakkale Onsekiz Mart (Turska).

Senat je usvojio Izvještaj Izdavačkog savjeta Univerziteta kojim je data saglasnost da se jedna publikacija objavi kao univerzitetsko izdanje.

Senat Univerziteta je usvojio Izvještaj Komisije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i donio Odluku o obrazovanju komisije za provođenje postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Članovi Senata su upoznati sa sljedećim informacijama:

• Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26600-5/16 od 01. 09. 2016. godine o davanju saglasnosti na tekst ugovora o položaju i djelovanju teoloških fakulteta u sastavu Univerziteta u Sarajevu,
• korigiranim podacima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o trenutnoj evidenciji nezaposlenih osoba sa završenom visokom stručnom spremom,
• Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-4901/16 od 12. 07. 2016. godine o neprihvatanju Programa rada Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu,
• stanjem sudskog spora sa preduzećem „UNIS – Energetika“ d.o.o. Sarajevo.

Na održanoj sjednici imenovan je predstavnik Senata za potpisivanje odluke o razrješenju rektora Univerziteta u Sarajevu zbog isteka mandata i potpisivanje ugovora o radu sa novoizabranim rektorom Univerziteta u Sarajevu. 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC