UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5789/16. od 05. 12. 2016.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-57/17 od  28.12.2016.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S


za izbor akademskog osoblja

I
Za izbor nastavnika u sva naučnonastavna zvanja i to:

1.Naučna oblast:

- “Kriminalistika”            1 izvršilac  (puno radno vrijeme)   

II
Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene u članu 89. i 93. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, iz oblasti za koju se vrši izbor;
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova kao i same radove (U skladu sa članom 94. Zakona
o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst, radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama koje prate međunarodne baze podataka, koje su definirane u Registru publikacija Univerziteta u Sarajevu, smatraće se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja; Rad objavljen u publikaciji koju ne prate međunarodne baze smatra se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja, pod uvjetom da je recenziran od najmanje dva recenzenta o čemu kandidat dostavlja dokaz prilikom predaje prijave na konkurs za izbor u zvanje);
•    ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
•    kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
•    kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom  najmanje       
              jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri                 
              godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na    
              koji su birani;
•    dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u
              odgovarajuće akademsko zvanje;
•    dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

Kandidati su dužni da dostave i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuju.

III
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:    
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br.  8.
(sa naznakom za Konkurs).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +387 33 561 201 ili e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC