UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Predstavljena 23 naučnoistraživačka i istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljena 23 naučnoistraživačka i

istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u SarajevuZajedničko javno predstavljanje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu, čije je (su)finansiranje odobreno u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, upriličeno je u četvrtak 16. februara 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.
Događaju su prisustvovali rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, akademik dr. Dejan Milošević, predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost, prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, i gospodin Jasmin Branković, voditelj projekata i pomoćnik za nauku i tehnologiju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
Istakavši da su u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini odobrena 23 naučnoistraživačka i istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj se osvrnuo na ulaganja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za nauku u 2016. godini te uputio riječi zahvalnosti Vladi Federacije BiH, posebno Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na dosljednom podržavanju ovakvih projekata.
Gospodin Jasmin Branković, pomoćnik federalne ministrice obrazovanja i nauke, izrazio je zadovoljstvo zbog organizirane revije nauke koja podrazumijeva javno prezentiranje naučnoistraživačkih projekata koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauka podržalo u okviru prošlogodišnjeg konkursa.
Naglasivši značaj formiranja Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, prorektor prof. dr. Izet Rađo je istakao da prioritetna polja djelovanja u oblasti naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu, između ostalog, obuhvataju vidljivost Univerziteta u Sarajevu, doktorski studij, projekte, te uspostavu Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu.

Ulaganja FMON-a za nauku u 2016. godini
•    Ukupna ulaganja za nauku FMON-a za 2016. godinu iznosila su 3.450.000,00 KM:
o    Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju 1.500.000,00 KM
o    Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj za NIR od značaja za Federaciju: 850.000,00 KM
•    Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH: 1.100.000,00 KM

Izdvajanja za Univerzitet u Sarajevu
•    Za Univerzitet u Sarajevu je u 2016. godini iz budžeta FMON-a izdvojeno 781.510,35 KM:
o    NIR i IR projekti – 286.510,35 KM za 23 projekta,
o    Podrška programima i projektima nauke – Ugovor između FMON-a i Univerziteta u Sarajevu na iznos od 495.000,00 KM

Konkurs za (su)finansiranje NIR i IR projekata
•    Kroz Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH ukupno je 2016. godine odobreno 521.756,01 KM za sve javne univerzitete u FBiH, od čega za Univerzitet u Sarajevu 286.510,35 KM za ukupno 23 projekta.
•    Ocjenu sadržaja prijava vrši Savjet za nauku FMON-a i to u pogledu podobnosti, originalnosti, aktuelnosti, kvaliteta predloženih istraživanja, vrijednosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira realizacije i ukupne cijene projekta. Prilikom izbora projekata prednost se daje po kriterijima naučne izvrsnosti, koji u skladu sa Konkursom uključuju:
o    broj objavljenih radova voditelja projekta u časopisima i zbornicima obuhvaćenim sa Web of Science  (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka,
o    naučnoistraživačku ili istraživačko-razvojnu saradnju sa drugom naučnoistraživačkom ili istraživačko-razvojnom institucijom iz BiH ili iz druge države.

Savjet za nauku FMON-a
Stalno radno tijelo FMON-a koje razmatra pitanja od značaja za razvoj naučne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine te predlaže mjere za njeno unapređenje. Članovi Savjeta su:
-    akademik prof. dr. Rešid Hafizović, predsjednik (oblast humanističkih nauka),
-    prof. dr. Ljerka Ostojić, dopisni član ANUBiH-a, zamjenica predsjednika (za oblast biomedicine i zdravstva),
-    prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, član (oblast tehničkih nauka),
-    prof. dr. Mirsad Veladžić, član (oblast biotehničkih nauka),
-    prof. dr. Aida Crnkić, član (oblast prirodnih nauka),
-    prof. dr. Asim Peco, član (oblast društvenih nauka).
Zadaci Savjeta za nauku FMON-a, između ostalog, su i da ostvaruje kontakte i saradnju s domaćim i međunarodnim tijelima, institucijama i organizacijama u oblasti nauke, tehnologija i istraživanja; predlaže strateške pravce razvoja nauke u FBiH, te akcione planove i druge dokumente za njihovo provođenje; predlaže mjere za populariziranje nauke i naučnoistraživačke djelatnosti, te afirmiranje i usavršavanje naučnog podmlatka; priprema i predlaže kriterije, proceduru i dinamiku provođenja konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH, te razmatra izvještaje i daje ocjenu naučnih rezultata podržanih projekata.


23 predstavljena naučnoistraživačka i istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC