UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Institut za jezik

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) u vezi sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16), te Odluke Vijeća Instituta  za jezik broj: 01-332-2/17 od 03.04.2017. godine, Vijeće Instituta raspisuje


K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA JEZIK


Raspisuje se konkurs za izbor direktora Instituta za jezik.
Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:
Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH;
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora Instituta;
Pored  navedenih općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, moraju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete i to:
 - VSS - filozofski fakultet, ili drugi fakultet sa odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik
naučni stepen dr. lingvističkih ili filoloških nauka, uža oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik, zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik;
- da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje;
- da je priznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta;
- da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u struci;
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
- da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
- da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktora.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.    biografija i bibliografija;
2.    program rada za mandatni period;
3.    Diploma o završenom fakultetu;
4.    Uvjerenje o državljanstvu;
5.    Uvjerenje ili potvrda o sticanju zvanja doktora nauka,;
6.    Odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;
7.     potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu;
8.     Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 mjeseca;
9.     potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a)  da  se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
b)  da nije  politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
c)  da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
       d)  izjavu da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktor.

Kandidat koji bude imenovan na funkciju direktora je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) i Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Kandidati su dužni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na preporučeno na adresu Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo sa naznakom:

„PRIJAVA NA K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA- NE OTVARAJ„

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC