UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - prečišćeni tekst - i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu broj: 01-1515/17 od  18.04. 2017. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu  objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta  sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu se bira na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uslovi koje kandidat za dekana mora ispunjavati:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.    da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
3.   da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Fakultetu sporta i  tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
4.   da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:

1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata;
2.    opis naučnog i stručnog rada;
3.    program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),
4.    Uvjerenje o državljanstvu BiH;
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje;
6.    uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu sa     punim radnim vremenom;
7.    potpisane i ovjerene izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojima kandidat potvrđuje:

a)   da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b)   da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo  kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu: Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC