UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i članova 50. i 51. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-3594/17 od 24. 05. 2017. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

• broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............................1

1. Uvjeti za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata:
    a) da je državljanin BiH,
    b)da je stariji od osamnaest (18) godina,
    c) da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,
    d) da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
    e) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
     f) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

3. Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
      - uvjerenje o državljanstvu BiH,
      - izvod iz matične knjige rođenih,
       - potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
      - potvrdu Skupštine Studentskog parlamenta o članstvu u Skupštini,
      - potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  

Datum objave: 29.05.2017. godine

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC