UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata
There are no translations available

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i članova 50. i 51. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-3594/17 od 24. 05. 2017. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

• broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............................1

1. Uvjeti za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata:
    a) da je državljanin BiH,
    b)da je stariji od osamnaest (18) godina,
    c) da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,
    d) da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
    e) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
     f) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

3. Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
      - uvjerenje o državljanstvu BiH,
      - izvod iz matične knjige rođenih,
       - potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
      - potvrdu Skupštine Studentskog parlamenta o članstvu u Skupštini,
      - potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  

Datum objave: 29.05.2017. godine

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC