UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Akademija scenskih umjetnosti

KONKURS
za izbor  u akademsko zvanje:

-    nastavnik (sva umjetničko-nastavna zvanja)  za oblast Audio-vizuelne umjetnosti
-    nastavnik (sva umjetničko-nastavna zvanja) za oblast Produkcija-pola radnog vremena
-    viši asistent (umjetničko-nastavno zvanje) za oblast Audio-vizuelne umjetnosti

Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvrđene čl. 90, tačke c),d) i e) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst  ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13), te uvjete propisane čl. 157.  Statuta Univerziteta u Sarajevu.


 Prilog uz prijavu:
   - biografiju (CV); 
   - ovjerenu kopiju diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
   - spisak umjetničkih radova i programa javno predstavljenih umjetničkih radova iz oblasti
za koju se  vrši izbor;     
  -  podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa postignućima u  oblasti za koju se  vrši izbor;     
  -  stručne kritike za umjetničke radove i
  -  ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u akademsko
zvanje. 

 Prijava, CV i spisak radova, nagrada i priznanja  se dostavljaju u pisanoj i u elektronskoj  
 verziji.


Kandidati su obavezni u svojoj prijavi naznačiti umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju. 
Obrazac prijave može se preuzeti na Akademiji ili sa WEB stranice  www.asu.unsa.ba

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU,  Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 215 277, kontakt osoba Aida Dervišbegović, sekretar Akademije.
 

Datum objave: 06. 07. 2017. g.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC