UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,  Odluke  Vijeća  Akademije likovnih umjetnosti  Univerziteta u Sarajevu broj 03-277.2 /1 od 15.06.2017. godine,                    
i u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-4519/17 od 27.06.2017.godine, raspisuje se
Konkurs za izbor akademskog osoblja

1.    Viši asistent na predmetima; Metodika likovnog odgoja I, II, III i IV………………1 izvršilac.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-    Ovjerene  kopije  diploma  odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu
-    Biografiju ,
-    Dokaze o referencama 
Minimalni uvjeti za izbor u nastavnička i asistentska zvanja utvrđeni  članovima  89. i 90. Zakona o visokom obrazovanju  (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15, 40/15) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti  i u elektronskoj formi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu , Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo ( sa naznakom  “Prijava na  konkus”).

   
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC