UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Predstavljeni rezultati ostvareni u prvoj godini mandata rukovodstva Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni rezultati ostvareni u prvoj godini mandata

rukovodstva Univerziteta u Sarajevu

5. oktobar 2017. godine: Povodom početka akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Sarajevu, u svečanoj sali Rektorata, održana je konferencija za medije.

Ovo je bila prilika da rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj predstavi ostvarene rezultate u prvoj godini mandata, ukaže na poteškoće sa kojima se Univerzitet u Sarajevu suočava, te informira o narednim aktivnostima rukovodstva Univerziteta planiranim s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu.
Brojni su rezultati ostvareni u prvoj godini mandata, a rektor Škrijelj je naveo samo neke, poput izbora šest prorektora i studenta-prorektora, formiranja svih stručnih i savjetodavnih tijela Senata, pri čemu je prvi put na Univerzitetu formiran Savjet za nauku i umjetnost na čijem je čelu uvaženi akademik dr. Dejan Milošević. Posebno je istakao značaj usvajanja „Strategije razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu“.

Zbog izraženog nedostatka mlađeg akademskog kadra izrađen je „Projekat zapošljavanja 200 asistenata – najboljih studenata Univerziteta u Sarajevu“ i upućen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje, naveo je rektor Škrijelj, te dodao da očekuje da Vlada prihvati ovaj projekat. Također, jučer su Univerzitet u Sarajevu, Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo potpisali Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH“, koji ima za cilj zapošljavanje asistenata, viših asistenata, stručnih saradnika i naučnih istraživača radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim visokoškolskim ustanovama.

Rektor Škrijelj je podsjetio da su na početku njegovog mandata, u oktobru 2016. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u funkciji bila 54 računa, te istakao da je u cilju racionalizacije poslovanja i discipliniranja finansijskih tokova to svedeno na aktuelnih šest računa. Na taj način se može vršiti jasniji pregled priliva i odliva novčanih sredstava, a direktno su smanjeni troškovi vođenja samih računa. Naglasio je i da su u 2016. godini sve članice Univerziteta poslovale pozitivno, te izrazio uvjerenje da će tako biti i u 2017. godini. Kao krajnji cilj rada Univerziteta u Sarajevu u sferi materijalnog i finansijskog poslovanja naveo je trend kontinuiranog materijalnog i finansijskog jačanja Univerziteta u Sarajevu u cjelini i njegovih članica ponaosob, te transparentno poslovanje prema svim subjektima i institucijama, prvenstveno prema osnivaču, Vladi Kantona Sarajevo, sa svakim dijelom materijalnih i finansijskih sredstava, bez obzira da li ona imaju budžetsko ili vanbudžetsko porijeklo.

Značajan dio aktivnosti rukovodstva u prvoj godini mandata bio je posvećen stvaranju pretpostavki za realizaciju projekata s ciljem poboljšanja prostornih kapaciteta, odnosno izgradnje objekata organizacionih jedinica, a izgradnja i uređenje Kampusa Univerziteta u Sarajevu jedan su od prioriteta rukovodstva Univerziteta u Sarajevu. Rektor Škrijelj je naglasio da je u toku izrada izvedbenog projekta za izgradnju i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu i da se njegovim završetkom i revizijom stječu uvjeti za raspisivanje tendera za izbor izvođača građevinskih radova, a u kasnijoj fazi i za provedbu procedure za opremanje biblioteke. Prioritetni projekti su izgradnja nove zgrade Ekonomskog fakulteta, izgradnja objekta Muzičke akademije te izgradnja kompleksa u koji bi bili smješteni Poljoprivredno-prehrambeni i Farmaceutski fakultet kao i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.
Brojni radovi su završeni na izgradnji zgrade Akademije scenskih umjetnosti, podsjeća rektor Škrijelj, te naglašava da je do sada za izgradnju izdvojeno 3,4 miliona od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je izdvojila 1,5 miliona, od čega je utrošeno 940 hiljada, a za završetak fasade i izolacije potrebno je još 500 hiljada KM, koje je Vlada obećala obezbijediti rebalansom budžeta. U prethodnom periodu osiguran je novi smještaj za Institut za historiju zahvaljujući Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te su obezbijeđena sredstva u iznosu od 1.700.000,00 KM za završetak rekonstrukcije bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Govoreći o poteškoćama sa kojima se Univerzitet u Sarajevu suočava, rektor ističe da, nažalost, izuzetno angažiranje i napori akademske zajednice uloženi u pokušaje poboljšanja prijedloga Zakona u najvećoj mjeri nisu bili ni razmatrani. Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji je stupio na snagu 1. septembra, donesen je bez saglasnosti akademske zajednice i bez postignutog dogovora sa akademskom zajednicom o ključnim elementima. Istaknuto je da je Univerzitet u Sarajevu počeo sa implementacijom Zakona o visokom obrazovanju, ali da će evidentirati sve nedostatke odnosno dijelove Zakona koji su neprovodivi u predviđenim rokovima i, putem svojih predstavnika u Komisiji za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju, delegirati prijedloge poboljšanja odnosno izmjena Zakona po hitnom postupku.

Uz rektora Univerziteta u Sarajevu, na konferenciji za medije sudjelovali su i prorektori Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Željko Šain, prorektor za finansije, prof. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, i prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, te gospodin Mirza Ibrahimović, student-prorektor. Prorektori su predstavili aktivnosti iz domena svojih resora, te je naglašeno, kad je u pitanju nastavni proces, da su urađene analize svih segmenata nastavnog procesa, da je donijet Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu, kao i da je, uz dosadašnjih preko 520, u ovoj akademskoj godini uvedeno sedam novih studijskih programa. U narednom periodu u fokusu će biti kreiranje novih i inoviranje postojećih studijskih i nastavnih planova i programa.
S početkom akademske godine upriličen je prijem brucoša na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. Nastava za studente prvog ciklusa studija te integriranog studija je na pojedinim organizacionim jedinicama počela 2. oktobra, dok će na većini organizacionih jedinica početi 9. oktobra 2017. godine.
Na septembarskoj sjednici Senata je data saglasnost na produženje drugog prijemnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija te integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini. Prema preliminarnim podacima o broju upisanih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija, popunjeno je oko 60% mjesta za upis.
Na konferenciji za medije je istaknuto da su mogući razlozi smanjenog broja prijavljenih kandidata za upis na fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu objektivne prirode i da se na njih ne može utjecati, a da su nastali uslijed prelaska s osmogodišnjeg na devetogodišnje osnovno obrazovanje, demografskog pada, migracija te nelojalne konkurencije dijela privatnih fakulteta. Naglašeno je da će Univerzitet u Sarajevu nastaviti aktivnosti na poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa, koje uključuju stalno inoviranje nastavnih planova i programa, kvalitetniju nastavu, studijske programe na engleskom jeziku, uz jaču promociju upisa te privlačenje studenata izvan BiH.


Posebno je naglašen značaj usvajanja „Strategije razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada“, čime je Univerzitet u Sarajevu dobio dokument koji prvi put daje strateške ciljeve i mapu puta za Univerzitet u Sarajevu u oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti. Implementacija mjera iz usvojene „Strategije“ će se svakako reflektirati na izmjene i dopune drugih dokumenata Univerziteta u Sarajevu, kao što su Statut, Pravilnik o napredovanju u naučno-nastavna zvanja, kriteriji za apliciranje i implementaciju domaćih i međunarodnih projekata te, u konačnici, na poboljšanje materijalno-finansijskog ambijenta za naučnoistraživačku djelatnost na Univerzitetu u Sarajevu. Trenutno je u fazi realizacije formiranje centra za NIR, koji treba integrirati naučnoistraživački rad na Univerzitetu u Sarajevu, kao i da bude platforma za podršku apliciranju i implementaciji domaćih i međunarodnih projekata na Univerzitetu u Sarajevu.

Potpisano je sedam sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji, u okviru kreditne mobilnosti potpisani su sporazumi sa 96 visokoobrazovnih institucija, a kroz program razmjene „Mevlana“ potpisano je devet sporazuma sa univerzitetima iz Turske. Posebno je naglašeno da je na posljednjem pozivu za Erasmus+ projekte „Izgradnje kapaciteta“ odobreno pet projekata za Bosnu i Hercegovinu, od kojih Univerzitet u Sarajevu učestvuje u 3. Od toga je jedan projekat koordinatorski, a implementirat će ga Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. Riječ je o projektu „Western Balkans Urban Agriculture Initiative“ („Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana“), koji uključuje čitav region i EU partnere.

Kada je u pitanju resor prorektora za finansije, navedeno je da su utvrđeni načini kako prevazići različit pristup u računovodstvenom evidentiranju i harmonizaciji evidentiranja računovodstvenih promjena kako u oblasti bilansa uspjeha tako i bilansa stanja. Posebno je istaknuto da su započete tri krucijalne stvari za cjelovito funkcioniranje Univerziteta u Sarajevu, to su: utvrđivanje cijene koštanja studija, integralni sistem finansiranja visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu i dosljedna realizacija Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu te, u vezi s tim, rad Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu.

U resoru osiguranja i upravljanja kvalitetom u proteklom periodu na Univerzitetu u Sarajevu je usvojen Akcioni plan za unapređenje kvaliteta na Univerzitetu u Sarajevu, u toku je provedba 5. interne institucionalne evaluacije Univerziteta u Sarajevu, obavljene su aktivnosti na povećanju vidljivosti Univerziteta u Sarajevu, te je održano niz predavanja i seminara o temi osiguranja kvaliteta.

Najvažniji zadatak Univerziteta u Sarajevu u 2017. i narednim godinama, kako je istaknuto,  tiče se procesa fleksibilne integracije Univerziteta, u skladu sa Statutom i Zakonom, izgradnje modela upravljanja i finansiranja koji će poticati unapređenje nastave i istraživanja i voditi osposobljavanju Univerziteta za puninu uloge koju vodeći univerziteti imaju u zemljama razvijene demokratije.
Posebna pažnja bit će posvećena realizaciji utvrđene dinamike i poštivanja rokova za izradu podzakonskih i provedbenih akata koji proizlaze iz Zakona o visokom obrazovanju.
Plan rada za 2017. godinu je usvojen u aprilu i podrazumijeva nastavak rada na istraživanjima i inovaciji nastavnih planova i programa, kao i povećanju vidljivosti Univerziteta u svijetu putem istraživačkih projekata sa partnerima u svijetu kao i povećanjem mobilnosti nastavnika i studenata kroz međunarodne programe razmjene. Tu je svakako i niz tranzicijskih procesa koje donosi Zakon o visokom obrazovanju.
Opredjeljenje Univerziteta je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika i istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu.

Povodom Svjetskog dana nastavnika rektor i prorektori Univerziteta u Sarajevu, univerziteta na kojem se, pored ostalog, obrazuju i nastavnici, uputili su čestitke i poželjeli sretan i uspješan rad svim nastavnicima Bosne i Hercegovine i šire. 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC