UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Filozofski fakultet

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/302 od 9. 10. 2017. godine, Vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS
ZA IZBOR DEKANA
(rukovodioca organizacione jedinice)
FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-    da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
-    da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
-    da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
-    da je u radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i da ima izbor u zvanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;  
-    da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
-    da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
-    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:
-    Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
-    Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
-    Opis naučnog i stručnog rada;
-    Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
-    Izvod iz matične knjige rođenih;
-    Uvjerenje  o državljanstvu;
-    Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
-    Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
-    Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
-    Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog  odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
-    Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
-    Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte (preporučeno) na adresu:

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na konkurs za izbor dekana“ – „ne otvarati“


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Datum objave: 28. 10. 2017. godine

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC