UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Suada Dilberović

 

U skladu sa članom 6. iz Pravilnika o uvjetu, načinu i postupku za dodjelu sredstava iz Fonda za socijalno ugrožene i izuzetno nadarene studente Univerziteta u Sarajevu „Suada Dilberović“, Univerzitet u Sarajevu raspisuje


KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA IZ FONDA ZA SOCIJALNO UGROŽENE I IZUZETNO NADARENE STUDENTE UNIVERZITETA U SARAJEVU - „SUADA DILBEROVIĆ“
 

USLOVI KONKURSA:
OPŠTI/OPĆI:
• Sredstva iz Fonda će se dodjeljivati u pravilu jednom godišnje, na osnovu utvrđenih kriterija i objavljenog javnog poziva - konkursa koji se raspisuje na osnovu odluke Upravnog odbora UNSA;
• Fond će dodjeljivati sredstva socijalno ugroženim i izuzetno nadarenim redovnim studentima UNSA, a u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, posebno iz oblasti socijalne zaštite i prava porodica demobilisanih boraca i porodica poginulih boraca/šehida;
• Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti svi redovni studenti I i II ciklusa studija UNSA (redovni koje finansira osnivač i redovni-samofinansirajući), koji zadovolje kriterije iz ovog Pravilnika.


OSTALO:
Aplikacija-prijava za učešće u javnom konkursu mora obavezno sadržavati sljedeće:

• Pismeno obrazloženje zahtjeva za dodjelom sredstava, te podatke o postignutim rezultatima studenta;
• Službenu potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom studiju sa prosjekom ocjena;
• Ovjerena kopija svjedodžbi I-IV razred srednje škole /za studente prve godine/;
• Kopija diplome ili uvjerenja o izboru za učenika generacije /za studente prve godine/;
• Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta i da nije ponavljao niti jednu godinu;
• Ovjerena kućna lista;
• Dokazi o ukupnom prihodu domaćinstva, te potvrda o nezaposlenosti /za svakog punoljetnog člana domaćinstva/;
• Dokaz o statusu člana porodice poginulog borca i šehidske porodice;
• Dokaz o statusu studenta-djeteta bez roditeljskog staranja.

KRITERIJI
KRITERIJI ZA SOCIJALNO UGROŽENE STUDENTE

Kriteriji za socijalno ugrožene studente:
 Socijalno-ekonomska situacija:

Za studente slabog imovinskog stanja bodovanje se vrši u zavisnosti od prihoda domaćinstva, a prema kućnoj listi i priloženoj potvrdi o ukupnom prihodu, potvrdi o nezaposlenosti ili drugoj adekvatnoj potvrdi o imovinskom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva, kako slijedi:

-Do 60 KM .......................................................................................................25 bodova;
-Od 61 KM do 100 KM....................................................................................15 bodova;
-Od 101 KM do 150 KM..................................................................................10 bodova;
-Od 151 KM do 200 KM....................................................................................5 bodova;
-Od 201 KM do 384 KM...................................................................................1 bod.
Ukupan prihod domaćinstva čine prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu:
-Plaća i drugih primanja iz radnog odnosa /dokaz od poslodavca/;
-Starosne, invalidske i porodične penzije /ček od posljednje primljene penzije/;
-Poljoprivredne djelatnosti /dokaz od  mjesno nadležnog organa/;
-Primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata /dokaz od
  nadležne općinske službe ili Centra za socijalni rad/;
-Prihoda ostvarenih po osnovu imovinskog prava;
-Prihoda ostvarenih po osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti /dokaz od Porezne
  uprave/,
Napomena: Prihodom se ne smatraju novčane naknade po osnovu prava lica sa invaliditetom, dodatak na djecu, stipendije i krediti studenata i jednokratne pomoći.
 Studenti-djeca bez roditeljskog staranja............................................................25 bodova;
 Studenti-djeca članovi porodica poginulih boraca i porodica šehida................25 bodova.

KRITERIJI ZA IZUZETNO NADARENE STUDENTE
Kriteriji za izuzetno nadarene studente:

 Kod studenata prve godine studija prvog ciklusa, ostvareni uspjeh se boduje kroz uspjeh u srednjoj školi /studenti prve godine koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili uspjeh odličan ili vrlo-dobar boduju se tako što se za odličan uspjeh prosječna ocjena uvećava za 4 i množi za koeficijentom 5, a za vrlo-dobar uspjeh uvećava se za 3 i množi sa koeficijentom 5, studentima prve godine koji su bili učenici generacije u srednjoj školi dodaje se 25 bodova/;
 Za studente druge i viših godina studija koji su u prethodnom toku studija ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 7 ili 8, bodovanje se vrši tako da se prosječna ocjena množi sa koeficijentom 5, a za studente koji su u prethodnom toku studija ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 9, pored množenja sa koeficijentom 5 dodaje se još 5 bodova, s tim da se ovih pet bodova uvećavaju po 1 bod za svaki 0,10 boda iznad prosječne ocjene 9.
 Godina studija:
Student druge godine..................................................................................4 boda;
Student treće godine...................................................................................6 bodova;
Student četvrte godine................................................................................8 bodova;
Student pete godine...................................................................................10 bodova;
Student šeste godine..................................................................................12 bodova;
 Da nisu ponavljali godinu studija;
 Da prilikom upisa u prvu godinu nisu stariji od 22 godine, a studenti završne godine da nisu stariji od 28 godina;
 Prednost imaju kandidati koji dostave dokaze o sudjelovanju u stručnim, znanstvenim i umjetničkim projektima;
 Pri dodjeli sredstava vodiće se računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih grupacija Univerziteta, uvažavajući specifičnosti svake grupacije ponaosob;
 U slučaju da u okviru pojedine grupacije nema kandidata sa prosječnom ocjenom 9 i više, uzeće se u obzir najbolja prosječna ocjena zaprimljenih zahtjeva iz te grupacije.

Rektor  donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava iz Fonda, na osnovu prijedloga Odbora, u roku ne dužem od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka rektora je konačna i obavezujuća.

Lista  dobitnika iz sredstava Fonda objavljuje se na web stranici UNSA, oglasnoj ploči UNSA i u jednom od dnevnih glasila sa područja BiH.
Sa dobitnikom/icom  sredstava Fonda, Rektor UNSA zaključuje Ugovor o dodjeli sredstava, na obrascu ugovora čiji je sadržaj utvrđen ovim Pravilnikom.


Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2009. godine.

Prijave za konkurs  dostavljaju se isključivo poštom uz naznaku:
Konkurs za dodjelu stipendija iz fonda Suada Dilberović  na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
REKTORAT
OBALA KULINA BANA 7/II
71 000 SARAJEVO

 

 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC